ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

PART1

ลำดับ

ครูผู้สอน

วิชา

รายละเอียด

สมาชิก

ลงทะเบียน

1 ครูวัชรินทร์ นระทัด GAT เชื่อมโยง รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
2 ครูเสวตร  โคตรนารา คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
3 ครูสุรพงษ์  คชรินทร์ คณิตศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
4 ครูปัทม์  สินพานิชโรจนพงษ์,ครูสุภัทรา พานิชนาวา คณิตศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
5 ครูชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ ฟิสิกส์ไฟฟ้า รายละเอียด 15/40 /รายชือ
6 ครูชาตรี เฮงสกุลวงษ์ พื้นฐานวิศวกรรม 1 รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
7 ครูประทุม คงเมือง ฟิสิกส์ รายละเอียด 16/40 /รายชือ
8 ครูตระกูล  เกียรติกิตติพงษ์ PAT เคมี รายละเอียด 20/40 /รายชือ
9 ครูประยงรัต หมื่นชนะ เคมี รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
10 ครูมลิสา ชูยงค์ ชีววิทยา รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
11 ครูศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์ ดาราศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
12 ครูชุติมา  ยาวีระ ดาราศาสตร์ รายละเอียด 0/40 /รายชือ
13 ครูดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
14 ครูวาทิต วรวิบูล วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายละเอียด 28/40 /รายชือ
15 ครูรพีภพ ใบเจริญ PAT 6 ทัศนศิลป์ รายละเอียด 29/40 /รายชือ
16 ครูนภสร รักษาสัตย์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส รายละเอียด 15/40 /รายชือ
17 ครูมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา PAT ภาษาอังกฤษ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชือ
18 ครูจันทา  จำปีกลาง HSK 3-4 รายละเอียด 0/40 /รายชือ
19 ครูMr.XieFei HSK 5-6 รายละเอียด 7/40 /รายชือ
20 ครูศรายุทธ  กวงแหวน PAT 7.4 ภาษาจีน รายละเอียด 25/40 /รายชือ
21 ครูฐิติพร  พูลเพิ่ม TOPIK 1 - 4 รายละเอียด 16/40 /รายชือ
22 ครูชนิดา  พิลาวัลย์ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียด 31/40 /รายชือ
 

PART2

ลำดับ

ครูผู้สอน

วิชา

รายละเอียด

สมาชิก

ลงทะเบียน

1 ครูวัชรินทร์ นระทัด 9 วิชาสามัญ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
2 ครูเสวตร  โคตรนารา คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
3 ครูสุรพงษ์  คชรินทร์ คณิตศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
4 ครูปัทม์  สินพานิชโรจนพงษ์,ครูสุภัทรา พานิชนาวา คณิตศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
5 ครูชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ ฟิสิกส์ไฟฟ้า รายละเอียด 19/40 /รายชื่อ
6 ครูชาตรี เฮงสกุลวงษ์ พื้นฐานวิศวกรรม 2 รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
7 ครูประทุม คงเมือง ฟิสิกส์ รายละเอียด 11/40 /รายชื่อ
8 ครูตระกูล  เกียรติกิตติพงษ์ PAT เคมี รายละเอียด 22/40 /รายชื่อ
9 ครูประยงรัต หมื่นชนะ เคมี รายละเอียด 37/40 /รายชื่อ
10 ครูมลิสา ชูยงค์ ชีววิทยา รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
11 ครูศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์ ดาราศาสตร์ รายละเอียด 34/40 /รายชื่อ
12 ครูชุติมา  ยาวีระ ดาราศาสตร์ รายละเอียด 0/40 /รายชื่อ
13 ครูดิเรก  อุทรทวิการ ณ อยุธยา นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
14 ครูวาทิต วรวิบูล วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 รายละเอียด 25/40 /รายชื่อ
15 ครูรพีภพ ใบเจริญ PAT 6 ทัศนศิลป์ รายละเอียด 25/40 /รายชื่อ
16 ครูนภสร รักษาสัตย์ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส รายละเอียด 27/40 /รายชื่อ
17 ครูมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา PAT ภาษาอังกฤษ รายละเอียด เต็มแล้ว /รายชื่อ
18 ครูจันทา  จำปีกลาง HSK 3-4 รายละเอียด 3/40 /รายชื่อ
19 ครูMr.XieFei HSK 5-6 รายละเอียด 6/40 /รายชื่อ
20 ครูศรายุทธ  กวงแหวน PAT 7.4 ภาษาจีน รายละเอียด 26/40 /รายชื่อ
21 ครูฐิติพร  พูลเพิ่ม PAT 7.7 ภาษาเกาหลี รายละเอียด 17/40 /รายชื่อ
22 ครูชนิดา  พิลาวัลย์ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียด 31/40 /รายชื่อ
 
หมายเหตุ : แถบสีส้ม   ภาษาจีน = เป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบต่อเนื่อง (ถ้า part 1 เลือกลงทะเบียนกับครูท่านใด part 2 ควรเลือกครูท่านนั้นด้วย)
 
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016