ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา การอ่านวิเคราะห์ เชื่อมโยง และหาความสัมพันธ์ของบทความ โดยการฝึกทำบทความหลาย ๆ บทความตั้งแต่ระดับง่ายถึงระดับยากจนเกิดความชำนาญ จากเทคนิคต่าง ๆ โดยคำแนะนำจากครูผู้สอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
สัปดาห์ที่ 1 ครูอธิบายความสำคัญ ลักษณะของข้อสอบและวิธีการทำแบบทดสอบ
สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ครูพานักเรียนทำข้อสอบจากบทความ ที่ครูเตรียมเอกสารไว้ให้
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016