ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนความรู้พื้นฐาน เทคนิคการทำข้อสอบ
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ วิชาสามัญและPat2
ในหัวข้อเรื่อง
1. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการแบ่งเซลล์
2.กายวิภาคพื้นฐานของสัตว์และกระบวนการทำงาน
3.การรักษาดุลยภาพของสัตว์
4.ฮอร์โมนสัตว์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความสนใจส่วนใหญ่ของผู้เรียน
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016