ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา ข้อสอบ 9 วิสามัญคืออะไร สอบเพื่ออะไร มีความจำเป็นกับใครบ้าง วิเคราะห์เนื้อหาของข้อสอบ ทำข้อสอบตัวอย่างจากข้อสอบปีที่ผ่านมาย้อนหลัง วิเคราะห์ข้อคำถามและตัวเลือก ครูอธิบายที่มาของคำตอบต่ละข้อ นักเรียนทำข้อสอบ
ครูใช้ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ (ภาษาไทย) ในการสอน โดยให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นไป
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016