ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนความรู้พื้นฐาน เทคนิคการทำข้อสอบ
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ วิชาสามัญและPat2
ในหัวข้อเรื่อง
1. โครงสร้างหน้าที่และการเจริญเติบโต
ของพืชดอก
2.ฮอร์โมนและการตอบสนองของพืช
3.พันธุศาตร์และประชากร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความสนใจส่วนใหญ่ของผู้เรียน
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016