ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ
คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 ในเรื่อง
เซต ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ฟังก์ชัน เรขาคณิตและภาคตัดกรวย เมทริกซ์
เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น
พร้อมกับสอนเทคนิคในการทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016