ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 ในเรื่อง เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เซต ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ฟังก์ชัน เรขาคณิตและภาคตัดกรวย เมทริกซ์
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016