ระบบลงทะเบียน  Advance@M6

รายละเอียด

ทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 ในเรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ แคลคูลัสเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ กำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน พร้อมกับสอนเทคนิคในการทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
       
       
       
พัฒนาระบบโดย นายสมคิด พันธ์สอาจ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
Copyright© 2016