ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : GAT เชื่อมโยง ครูผู้สอน : วัชรินทร์ นระทัด [ ห้องเรียน : 415]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35967 ม.6/1  นางสาวรัญชิดา ตรีวิจิตรไพศาล  
2 35982 ม.6/1  นางสาววราภรณ์ จินตวงศ์  
3 35993 ม.6/1  นางสาววิสสุตา เมืองชล  
4 36028 ม.6/1  นางสาวสุกฤตา บุญสิริธนา  
5 35543 ม.6/2  นายนิติธร วงษ์เรณู  
6 38324 ม.6/2  นายปัณณวัฒน์ พงศ์ศรีอัศวิน  
7 35955 ม.6/6  นางสาวมัณฑนา เจริญมงคล  
8 35482 ม.6/7  นายณัฐวุฒิ สาทฟัก  
9 35519 ม.6/7  นายธัญชนก อกนิษฐาภิชาติ  
10 35408 ม.6/8  นายกษิดินทร์ คุ่ยสมใจ  
11 35992 ม.6/8  นางสาววิสสุตา ชูไกรไทย  
12 35997 ม.6/8  นางสาวศรัญญา ชุมพร  
13 36015 ม.6/8  นางสาวสปัญญ์ ชาติสุวรรณ  
14 38373 ม.6/8  นางสาวนภัส ที่รัก  
15 38416 ม.6/8  นางสาวอมรรัตน์ ตั้งทองจิตร  
16 35437 ม.6/10  นายจิรายุ ถาวรยิ่ง  
17 35503 ม.6/10  นายธนพงศ์ วงษ์ไทยผดุง  
18 35650 ม.6/10  นายวีรภัทร จันทร์ดา  
19 35806 ม.6/10  นางสาวณัฐวดี ครุปิติ  
20 35823 ม.6/10  นางสาวธนภรณ์ ธัญญานนท์  
21 35898 ม.6/10  นางสาวผกาสินี จันทบูรณ์  
22 35907 ม.6/10  นางสาวพัชรมน ทวีคูณ  
23 35947 ม.6/10  นางสาวภัสสร ม่วงกรุง  
24 36060 ม.6/10  นางสาวอนัญญา อรชุนกะ  
25 35591 ม.6/11  นายภพปิติ มูลจันทร์  
26 35593 ม.6/11  นายภัคพล สุขนัทธี  
27 35702 ม.6/11  นางสาวกฤตพร ใจตรง  
28 35711 ม.6/11  นางสาวกัญญ์ภัทร์ ผลศิริ  
29 35800 ม.6/11  นางสาวณัฐณิชา สกลดิลก  
30 35943 ม.6/11  นางสาวภัทรสุดา นรุตม์เพิ่มสิน  
31 35945 ม.6/11  นางสาวภัทราพร แพงแก้ว  
32 35978 ม.6/11  นางสาววรกานต์ นรชาญ  
33 38385 ม.6/11  นางสาวปิ่นปินัทธ์ ม่วงสอน  
34 38328 ม.6/12  นายพีรพัฒน์ นานันท์  
35 35712 ม.6/13  นางสาวกัณฐิกา ส่องแสง  
36 35811 ม.6/13  นางสาวณิชานันท์ ชาติศิริ  
37 36022 ม.6/13  นางสาวสิญาปวีณ์ เอกธนอัมพร  
38 35509 ม.6/14  นายธนวัฒน์ คมขำ  
39 35739 ม.6/15  นางสาวเจณิสตา รื่นรมย์  
40 35602 ม.6/17  นายภูธิติ ภูศรีฤทธิ์