ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : พื้นฐานวิศวกรรม 1 ครูผู้สอน : ชาตรี เฮงสกุลวงษ์ [ ห้องเรียน : 335]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35733 ม.6/1  นางสาวจิรัชญา เกษตรรัตนชัย  
2 35401 ม.6/2  นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น  
3 35459 ม.6/2  นายฐานวัฒน์ กาญจนะคูหะ  
4 35629 ม.6/2  นายลัทธพล ปิยะสุข  
5 35646 ม.6/2  นายวิชัย ปาตัน  
6 35815 ม.6/2  นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ  
7 35532 ม.6/3  นายนภสินธุ์ จันทร์เพ็ง  
8 35609 ม.6/3  นายภูมิรพี ศรีโวทานัย  
9 35614 ม.6/3  นายภูวดล ขึงโพธิ์  
10 35693 ม.6/3  นายอานนท์ ทาบทอง  
11 35728 ม.6/3  นางสาวจิณัฐตา เปี่ยมพงษ์สานต์  
12 35732 ม.6/3  นางสาวจิตราพัชร เกิดมณี  
13 35743 ม.6/3  นางสาวชญานิศ กมลวรกุล  
14 35767 ม.6/3  นางสาวชุตาภา ประสมทรัพย์  
15 35920 ม.6/3  นางสาวพิชญาภา สุนทวนิค  
16 35933 ม.6/3  นางสาวพีรยา จิตกลาง  
17 35998 ม.6/3  นางสาวศริยา หอพิสุทธิสาร  
18 36068 ม.6/3  นางสาวอโรชา จันทร์นคร  
19 35466 ม.6/4  นายณภัทร สกุลปัญญาก้อง  
20 35513 ม.6/4  นายธนัตถ์ เกิดไกรแก้ว  
21 35716 ม.6/4  นางสาวกัลยรัตน์ บุญสุวรรณ  
22 38339 ม.6/4  นายเส้าถิง เวน  
23 35518 ม.6/7  นายธัชนนท์ เรียวเรืองแสงกุล  
24 35665 ม.6/7  นายศุภวิชญ์ โสภา  
25 35717 ม.6/7  นางสาวกีรติกร พลับพลา  
26 35926 ม.6/7  นางสาวพิมพ์อร บรรเทาทุกข์  
27 35954 ม.6/7  นางสาวมนัสนันท์ หมวกซา  
28 34737 ม.6/8  นายพีรณัฐ จิระดารากุล  
29 35462 ม.6/8  นายณฐพล ก้านจุลเกตุ  
30 35635 ม.6/8  นายวริศ วงษ์ภักดีวรรณ  
31 35719 ม.6/8  นางสาวกุลิสรา บริสุทธิ์  
32 35862 ม.6/8  นางสาวบัณฑิตา พิมพ์สกุล  
33 35395 ม.6/9  นายกณิศ จันทร์อ่ำ  
34 35407 ม.6/9  นายกวินทร์ วิตนากร  
35 35494 ม.6/9  นายธนกฤต พงษ์เจริญชัย  
36 35630 ม.6/9  นายวงศธร ร่มรื่นสกุล  
37 35674 ม.6/9  นายสิโรดม สิทธิมงคล  
38 35653 ม.6/18  นายศรัณย์ สุรนันทจักร์  
39 35921 ม.6/18  นางสาวพิชาภัส วัชรภคพิพัฒน์  
40 38419 ม.6/18  นางสาวอันนา ชีลีโยต์