ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : ฟิสิกส์ ครูผู้สอน : ประทุม คงเมือง [ ห้องเรียน : 313]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35447 ม.6/1  นายชยพล เอนกบรรลือกุล  
2 35453 ม.6/2  นายชัยพฤกษ์ มูสกุล  
3 35495 ม.6/2  นายธนกฤต สวนใต้  
4 35694 ม.6/2  นายอิสระ ผดุงประเสริฐกุล  
5 35795 ม.6/2  นางสาวณัฐฑาริกา หมื่นสิทธิโรจน์  
6 35872 ม.6/2  นางสาวปภาดา รนที  
7 35141 ม.6/5  นางสาวรินรดา ศรีหฤทัย  
8 35439 ม.6/5  นายจุลจักร์ สุรนันทจักร์  
9 35949 ม.6/5  นางสาวภาวิดา คงแขม  
10 36040 ม.6/7  นางสาวสุพัชฌา มาสง่า  
11 38336 ม.6/7  นายศุภราช อินทรโสภา  
12 35640 ม.6/9  นายวสิษฐ์พล สมบัติศรี  
13 38310 ม.6/9  นายคุณากร ประสานไทย  
14 38414 ม.6/9  นางสาวสุภัสสรา วงษ์ศรี  
15 36019 ม.6/11  นางสาวสริตา ศรีสอาด  
16 35529 ม.6/18  นายนนทร์ เปรวรินทร์