ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT เคมี ครูผู้สอน : ตระกูล  เกียรติกิตติพงษ์ [ ห้องเรียน : 331]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35805 ม.6/1  นางสาวณัฐริกา มิ่งมิตร  
2 35116 ม.6/3  นางสาวภัทรา คงสวัสดิ์  
3 35777 ม.6/3  นางสาวญาณีนาถ ศรีรักษา  
4 35870 ม.6/3  นางสาวปทิตตา จรุงพันธุ์  
5 35940 ม.6/3  นางสาวภัทรภร แสวงสาย  
6 35953 ม.6/3  นางสาวมนัญญา พุฒฤทธิ์  
7 35713 ม.6/4  นางสาวกันติชา บุญสนอง  
8 35748 ม.6/5  นางสาวชญานิษฐ์ วีระไวทยะ  
9 35799 ม.6/5  นางสาวณัฐณิชา พ่อค้า  
10 35874 ม.6/5  นางสาวประภาพร ภู่สิงห์  
11 35829 ม.6/6  นางสาวธนารีย์ อัศวกุลกำเนิด  
12 35875 ม.6/7  นางสาวปวีณา โสภักดี  
13 35481 ม.6/9  นายณัฐวุฒิ เบ้าหิรัญ  
14 35923 ม.6/18  นางสาวพิชามญชุ์ อภิทรัพย์ดำรง  
15 36018 ม.6/18  นางสาวสรัสนันท์ ทองปาน  
16 36072 ม.6/18  นางสาวอาทิศยา ทิพยเนตร  
17 38313 ม.6/18  นายณัฐวุฒิ คงสุจริต  
18 38331 ม.6/18  นายภูดิศ ธนาวรวริศ  
19 38353 ม.6/18  นางสาวจุฬา รู้สงวนตัว  
20 38363 ม.6/18  นางสาวณัฐรดา โชคสมบูรณ์