ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : เคมี ครูผู้สอน : ประยงรัต หมื่นชนะ [ ห้องเรียน : 333]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35654 ม.6/1  นายศศิน วงศ์สุริยศักดิ์  
2 35608 ม.6/2  นายภูมิมกร ธรรมคงทอง  
3 35648 ม.6/2  นายวีธวัชช์ ประดับสุวรรณ  
4 35746 ม.6/2  นางสาวชญานิษฐ์ กิจควรดี  
5 35774 ม.6/2  นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ  
6 37683 ม.6/2  นางสาวศิริประภัสย์ ศรีเมืองบุญ  
7 35763 ม.6/3  นางสาวชัญชนันท์ โกบุตร  
8 36009 ม.6/3  นางสาวศิริยากร อู่ไทย  
9 35784 ม.6/4  นางสาวณภัทร ศรีเหรา  
10 35849 ม.6/4  นางสาวนภัสสร ท่วมพุดซา  
11 35891 ม.6/4  นางสาวปิยรัตน์ เคนพล  
12 35956 ม.6/4  นางสาวมาตา ชูทอง  
13 35975 ม.6/4  นางสาวลักษณารีย์ พรหมบุตร  
14 36029 ม.6/4  นางสาวสุกฤตา ประกอบธรรม  
15 36058 ม.6/4  นางสาวอธิกา โฉมอุภัย  
16 36070 ม.6/4  นางสาวอาทิตยา พุฒิมา  
17 35533 ม.6/5  นายนราธร สีดา  
18 35691 ม.6/5  นายอภิสิทธิ์ ไชยบุญเรือง  
19 35443 ม.6/6  นายฉัตรชัย สวัสดิ์ล้น  
20 35445 ม.6/6  นายชนาธิป พงษ์ฉวี  
21 35577 ม.6/6  นายพัทธดนย์ โสธนะ  
22 35601 ม.6/6  นายภูตินนท์ สัมมา  
23 35636 ม.6/6  นายวริศ อภิวัฒนานนท์  
24 35737 ม.6/6  นางสาวจุฑามาส จัตตุพร  
25 35863 ม.6/6  นางสาวบุญญาฎา เจริญวัฒน์  
26 35885 ม.6/6  นางสาวปาณิสรา พุทธสังฆ์  
27 36042 ม.6/6  นางสาวสุพิชชา โสวัตร  
28 36059 ม.6/6  นางสาวอธิชา ตั้งบูรพวารี  
29 35520 ม.6/8  นายธัญเทพ สุดกุล  
30 35651 ม.6/8  นายศรัณญ์ เชื้อไทย  
31 35690 ม.6/8  นายอภิเชาว์ ทองสยาม  
32 38325 ม.6/8  นายพชรพล สายแวว  
33 38326 ม.6/8  นายพลพัต พลกุลพลาทร  
34 38412 ม.6/8  นางสาวสุนันต์ษา ยิ้มศรีนวล  
35 38418 ม.6/8  นางสาวอัจฉราวดี ศรีอรรคพรหม  
36 35398 ม.6/9  นายกรกฤษณ์ ถิ่นขาม  
37 35984 ม.6/9  นางสาววรินยุพา อุดมผลเจริญ  
38 36043 ม.6/9  นางสาวสุพิชฌาย์ พุกพิบูลย์  
39 35397 ม.6/18  นายกนกพล สถาพรวลัยรัตน์  
40 35639 ม.6/18  นายวศิน บุญช่วยเหลือ