ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : ชีววิทยา ครูผู้สอน : มลิสา ชูยงค์ [ ห้องเรียน : 321]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35531 ม.6/1  นายนภทีป์ พึ่งพรหม  
2 35596 ม.6/1  นายภาณุมาศ ลิบลับ  
3 38343 ม.6/1  นางสาวกันต์กนิษฐ์ คนทา  
4 38358 ม.6/1  นางสาวชาลิสา วรรณอำไพ  
5 35831 ม.6/2  นางสาวธรรณชนก ทรงชัย  
6 35970 ม.6/2  นางสาวรุจรวี มีลา  
7 38357 ม.6/2  นางสาวชลรไนล์ อุดมวิวัฒน์  
8 38364 ม.6/2  นางสาวณัฐวดี วงษ์ไพศาล  
9 35512 ม.6/3  นายธนเศรษฐ์ อิ่มโภชน์  
10 35812 ม.6/3  นางสาวณิชาภัทร เชี่ยวชาญ  
11 35852 ม.6/4  นางสาวนรมน กสิปิยวงศ์  
12 35985 ม.6/4  นางสาววริศรา พระเมืองคง  
13 35995 ม.6/4  นางสาวณัฐชานันท์ มากเขียนไป  
14 35585 ม.6/5  นายพีรพัฒน์ เกิดแพ  
15 35589 ม.6/5  นายภควัต มีจุ้ย  
16 35597 ม.6/5  นายภานุพันธุ์ สุวรรณมาโจ  
17 35760 ม.6/5  นางสาวชลธิชา จันทรามาศ  
18 35775 ม.6/5  นางสาวญาณิศา เรืองประดิษฐ์  
19 35794 ม.6/5  นางสาวณัฐฐาพร แก้วพิลา  
20 35832 ม.6/5  นางสาวธวัลหทัย ทับเพ็ชร  
21 35844 ม.6/5  นางสาวนงนภัส วีระบรรเจิด  
22 35911 ม.6/5  นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีสุวรรณ  
23 35988 ม.6/5  นางสาววิชุดา ครองมิ่งมงคล  
24 35547 ม.6/6  นายบุณพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง  
25 35876 ม.6/6  นางสาวปัญญารัตน์ เฉียบแหลม  
26 36039 ม.6/6  นางสาวสุธีรา รื่นรมย์  
27 35749 ม.6/7  นางสาวชนกานต์ แก้วมณี  
28 35836 ม.6/7  นางสาวธัญญารินทร์ ลีเลิศ  
29 35928 ม.6/7  นางสาวพิรญาณ์ วัฒนเวช  
30 35976 ม.6/7  นางสาววณิชยา มิตรสนิท  
31 35981 ม.6/7  นางสาววรัยรัตน์ ตาเขียววงศ์  
32 35991 ม.6/7  นางสาววิลาสินี รัตนรินทร์  
33 36073 ม.6/7  นางสาวอารยา อุดขาว  
34 38426 ม.6/7  นางสาวณัฐสินี ปุณณ์นิธิวงศ์  
35 35599 ม.6/8  นายภาสวิชญ์ มาแก้ว  
36 35793 ม.6/8  นางสาวณัฐญาดา หวานฤดี  
37 35930 ม.6/8  นางสาวพิรุฬห์พร ศรีสวัสดิ์  
38 38349 ม.6/8  นางสาวจิรฐา พวงลำใย  
39 38382 ม.6/8  นางสาวปาณิตา อาจเอื้อ  
40 36021 ม.6/9  นางสาวสายธาร ใจจิตร์