ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : ดาราศาสตร์ ครูผู้สอน : ศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์ [ ห้องเรียน : 334]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35458 ม.6/2  นายฌาน ชาญด้วยวิทย์  
2 35524 ม.6/2  นายธีรัตม์ เหลืองณะลาภีร์  
3 35538 ม.6/2  นายนัน วาณิชยชลกิจ  
4 35847 ม.6/2  นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์  
5 36005 ม.6/3  นางสาวศาตพร แสนกันดี  
6 35884 ม.6/4  นางสาวปาณิศา ใสสม  
7 35698 ม.6/5  นางสาวกรรณชนก ประสพดี  
8 35809 ม.6/5  นางสาวณิชากร ศรัณย์วิริยะพงศ์  
9 36051 ม.6/5  นางสาวโสภารัตน์ บุญขาว  
10 36053 ม.6/5  นางสาวหทัยภัทร พูนขวัญ  
11 35032 ม.6/6  นางสาวนภัสสร ลาภทับทิมทอง  
12 35500 ม.6/6  นายธนธรณ์ อินทร์บำรุง  
13 36011 ม.6/6  นางสาวศิริลักษณ์ เสนาะล้ำ  
14 35455 ม.6/9  นายชานน ศรีทอง  
15 35625 ม.6/9  นายรัชตะ ไชยเชษฐ  
16 35899 ม.6/9  นางสาวพณิชา ญาณฉันทกุล  
17 36056 ม.6/9  นางสาวหัทยา สายทอง  
18 38322 ม.6/9  นายนิธิศ เอื้ออำนวยพรโชค  
19 35723 ม.6/11  นางสาวขวัญชนก มนยฤทธิ์  
20 35803 ม.6/11  นางสาวณัฐนรี แสงหิรัญรัตนา  
21 35825 ม.6/11  นางสาวธนัชพร เอกอุดม  
22 35837 ม.6/11  นางสาวธัญพร ทองเหลือง  
23 35838 ม.6/11  นางสาวธัญพิชชา พัดทอง  
24 35845 ม.6/11  นางสาวนภสร ธนะไพบูลย์  
25 35858 ม.6/11  นางสาวนันทิยา นามโล  
26 35880 ม.6/11  นางสาวปัณฑิตา ศรีภา  
27 38393 ม.6/11  นางสาวพลอยพรรณ เอมเอาธาน  
28 35490 ม.6/12  นายธนกร เกาะกลาง  
29 35550 ม.6/12  นายปธานิน อยู่ประเทศ  
30 35606 ม.6/12  นายภูมิพัฒน์ สมเสาร์  
31 35708 ม.6/12  นางสาวกัญญาภัค อ่อนตรี  
32 35974 ม.6/12  นางสาวลลิตา สุยะหน่อ  
33 38327 ม.6/12  นายพศวัต ทองเขาอ่อน  
34 35709 ม.6/15  นางสาวกัญญาลักษณ์ สวัสดิ์ล้น  
35 35792 ม.6/15  นางสาวณัฐชา โพธิ  
36 35850 ม.6/15  นางสาวนภัสสร ธรรมฤทธิ์  
37 35900 ม.6/15  นางสาวพรชนิตว์ กลิ่นอ้น  
38 38362 ม.6/15  นางสาวณัฏฐนิช สุจิวัฒนา  
39 35473 ม.6/17  นายณัฐดนัย รอบคอบ  
40 38401 ม.6/17  นางสาวมนัชยา สุขเอี่ยม