ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ครูผู้สอน : ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา [ ห้องเรียน : 7407]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35624 ม.6/2  นายรักษิต วงศ์ศรีสกุล  
2 35641 ม.6/2  นายวัจน์กร สุขปั้น  
3 35067 ม.6/3  นางสาวปัณฑา ภิญโญพรสวัสดิ์  
4 35467 ม.6/3  นายณรงค์ฤทธิ์ สมคิด  
5 35484 ม.6/3  นายดิฐพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี  
6 35846 ม.6/3  นางสาวนภสร พิวขุนทด  
7 35865 ม.6/4  นางสาวบุญสิตา วงษ์บุบผา  
8 36032 ม.6/4  นางสาวสุจิรา บุญจิ่ม  
9 38329 ม.6/4  นายพีรวิชญ์ กล้าหาญ  
10 35559 ม.6/6  นายปัณณธร เอี่ยมสอาด  
11 35610 ม.6/6  นายภูริ เลี้ยงหิรัญ  
12 35977 ม.6/6  นางสาววนัสนันท์ ปาละหล้า  
13 35866 ม.6/7  นางสาวบุษกร บัวงาม  
14 35446 ม.6/9  นายชนาธิป สมภาร  
15 35564 ม.6/10  นายปิยังกูร ใจรักเรียน  
16 35741 ม.6/10  นางสาวชญาณี คำประเทือง  
17 35796 ม.6/10  นางสาวณัฐณิชา นาเทเวช  
18 35528 ม.6/11  นายนนทพัทธ์ วงแหวน  
19 35555 ม.6/11  นายปรินทร์ ยะคะเสม  
20 35939 ม.6/11  นางสาวภัทรพร อรัญรัตน์  
21 35655 ม.6/13  นายศักดิ์ดาวุฒิ ฤทธิภักดี  
22 35656 ม.6/13  นายศิกวัส จันทะเกิด  
23 35731 ม.6/14  นางสาวจิดาภา ห้องปานทอง  
24 35735 ม.6/14  นางสาวจิรารัตน์ เอ็นดู  
25 35833 ม.6/14  นางสาวธัญชนก ฐานิตย์สรกุล  
26 35908 ม.6/14  นางสาวพัชรมัย วงค์หล่อ  
27 36010 ม.6/14  นางสาวศิริลักษณ์ ผึ่งแผ่  
28 36038 ม.6/14  นางสาวสุธินี เถียนติธรรม  
29 38356 ม.6/14  นางสาวชมตะวัน ชูชาติ  
30 34933 ม.6/15  นางสาวญาณีนาถ ราศีกุล  
31 35569 ม.6/15  นายพชร โชติกาญจนวัฒน์  
32 35576 ม.6/15  นายพศนพ นันทธาตรี  
33 35873 ม.6/15  นางสาวปภานัน เส็งหนองแบน  
34 35542 ม.6/16  นายนิติธร แก้วเกษ  
35 35667 ม.6/17  นายสหรัถ จุลศรี  
36 35839 ม.6/17  นางสาวธัญยธรณ์ เกษรศิริศิษฐ์  
37 36026 ม.6/17  นางสาวสิริมา คงคาล้อม  
38 38378 ม.6/17  นางสาวบัวชมพู เหมะธุลิน  
39 38413 ม.6/17  นางสาวสุพรรษา มากทรัพย์  
40 35419 ม.6/18  นายเขตแดน พัฒนกุล  
41 38319 ม.6/19  นายธีรวีร์ เกิดมาดี