ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ครูผู้สอน : วาทิต วรวิบูล [ ห้องเรียน : 518]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35761 ม.6/5  นางสาวชลภณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร  
2 36003 ม.6/10  นางสาวศศินิภา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ  
3 36064 ม.6/10  นางสาวอรณิชา กองแสง  
4 35448 ม.6/11  นายชยากร บัวผุด  
5 35491 ม.6/11  นายธนกร สมอหอม  
6 35580 ม.6/11  นายพัสกร ปธานราษฎร์  
7 35638 ม.6/11  นายวรุณ สันติปราการ  
8 35634 ม.6/12  นายวริทธิ์ เรืองฤทธิ์  
9 35883 ม.6/12  นางสาวปัทมพร รัตนพลธี  
10 38318 ม.6/12  นายธราธร วงศ์เกาะสุวรรณ  
11 38323 ม.6/12  นายปฏิภัทร บัวคลี่  
12 38332 ม.6/12  นายภูผา เบียดนอก  
13 38338 ม.6/12  นายสุชาธีวินทร์ คำสมัย  
14 35433 ม.6/14  นายจิรภัทร จรูญฉาย  
15 35507 ม.6/14  นายธนภูมิ นินบดี  
16 35801 ม.6/15  นางสาวณัฐณิชา สิทธิพงศ์  
17 36036 ม.6/15  นางสาวสุดารัตน์ ทรงศิลป์  
18 38314 ม.6/15  นายธนกร ถานิตย์  
19 38399 ม.6/15  นางสาวภัทรวี ทองแพรใจ  
20 35554 ม.6/16  นายปรานต์ เอี่ยมโพธิ์  
21 35944 ม.6/16  นางสาวภัทรสุดา สุทธิฮึก  
22 38408 ม.6/16  นางสาววรินทร์พรรณ อยู่ยืนยง  
23 35488 ม.6/17  นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ  
24 35821 ม.6/17  นางสาวทิพรดา แผลงภักดี  
25 35868 ม.6/17  นางสาวเบญชญา สุขคำมี  
26 35909 ม.6/17  นางสาวพัชรินทร์ สนธิกนกกุล  
27 35652 ม.6/19  นายศรัณย์ กิตติวัฒนโชติ  
28 38390 ม.6/19  นางสาวพรรณิภา แย้มเย็นเจริญ