ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT 6 ทัศนศิลป์ ครูผู้สอน : รพีภพ ใบเจริญ [ ห้องเรียน : 523]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 38347 ม.6/8  นางสาวกุลิสรา ขยันกิจ  
2 38375 ม.6/8  นางสาวนภัสสร บุญราวิกุล  
3 35720 ม.6/10  นางสาวเกสรา สุขสวัสดิ์  
4 35789 ม.6/10  นางสาวณัฐกมล นครพัฒน์  
5 35896 ม.6/10  นางสาวปุณยาพร ญาณปัญญา  
6 36055 ม.6/10  นางสาวหอมจันทร์ อารีรักษ์  
7 35623 ม.6/11  นายรักษิต จำปาลาด  
8 35415 ม.6/12  นายกิตติศักดิ์ หน้างาม  
9 35469 ม.6/12  นายณัชพล สุขเกิด  
10 35545 ม.6/12  นายเนติพรหม มุ่งหาผล  
11 35567 ม.6/12  นายพงศธร คงบุญ  
12 35587 ม.6/12  นายพุทธิพงศ์ พันธุ์ทวี  
13 35644 ม.6/12  นายวิชชากร รักเดช  
14 35663 ม.6/12  นายศุภพล ทองอินทร์  
15 35681 ม.6/12  นายสุวิจักขณ์ แก้วราช  
16 38307 ม.6/12  นายกรดนัย ใจอารีย์บำรุง  
17 38316 ม.6/12  นายธนพนธ์ ทำสะอาด  
18 35869 ม.6/13  นางสาวเบญญาภา ร่มรื่น  
19 35516 ม.6/14  นายธนิน สาทิสรัตนโสภิต  
20 36013 ม.6/15  นางสาวศุทธินี ภารวัตร  
21 35471 ม.6/16  นายณัฐกิจ คงเมือง  
22 35738 ม.6/16  นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขสอาด  
23 36023 ม.6/16  นางสาวสิริกร กล้าหาญ  
24 35783 ม.6/17  นางสาวณพิชญา โพธิ์ขำ  
25 35841 ม.6/17  นางสาวธัญวรัตม์ ทองอุ่น  
26 35843 ม.6/17  นางสาวธัญวลัย ทองอุ่น  
27 35990 ม.6/17  นางสาววิมลพรรณ เลิศวิบูลย์อนันต์  
28 38397 ม.6/17  นางสาวภัณฑิรา มณีนิล  
29 36007 ม.6/18  นางสาวศิรดา ดำรงค์วลี