ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 ครูผู้สอน : เสวตร  โคตรนารา [ ห้องเรียน : 543]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35548 ม.6/1  นายบุริศร์ อภิชาติไพศาลสิน  
2 35724 ม.6/1  นางสาวเขมิสรา เสน่ห์  
3 35754 ม.6/1  นางสาวชนานันท์ หุ่มขุนทด  
4 35786 ม.6/1  นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณพยัคฆ์  
5 35861 ม.6/1  นางสาวนาราภัทร เจริญชอบ  
6 35877 ม.6/1  นางสาวปัณฑ์ชนิต รุจิพิรานันท์  
7 35916 ม.6/1  นางสาวพาณิภัค ดลพิพัฒน์พงศ์  
8 35726 ม.6/3  นางสาวจณิสตา ครองบุญ  
9 35787 ม.6/3  นางสาวณัฏฐธิดา จิรายุวานนท์  
10 34722 ม.6/5  นายพฤทธิ์ วิริยานนท์  
11 35575 ม.6/5  นายพลพล เพ็ชรฉกรรจ์  
12 35622 ม.6/5  นายรวีโรจน์ เข็มนาค  
13 35660 ม.6/5  นายศุภณัฐ จันทน์ขาว  
14 35834 ม.6/5  นางสาวธัญชนก เวทวงษ์  
15 36048 ม.6/5  นางสาวสุวณีย์ อยู่พิมาย  
16 35659 ม.6/6  นายศิริบูรณ์ พันธุ์พิริยะ  
17 35897 ม.6/6  นางสาวปุณยาพร พรานนท์สถิตย์  
18 35980 ม.6/6  นางสาววรัชยา สวิง  
19 36062 ม.6/6  นางสาวอภิสรา แซ่คู้  
20 36067 ม.6/6  นางสาวอริสา ชัยอัครพงศ์สิน  
21 35551 ม.6/7  นายปรมัตถ์ เกตุจันทร์  
22 35752 ม.6/7  นางสาวชนัญญา ปรัชญกุล  
23 35766 ม.6/7  นางสาวชิดชนก กิจสมัย  
24 35818 ม.6/7  นางสาวทักษพร ญาณสังวร  
25 35935 ม.6/7  นางสาวภรพิสุทธิ์ รุ่งแดนธรรม  
26 36035 ม.6/7  นางสาวสุชาวดี แสนศรี  
27 36061 ม.6/7  นางสาวอภิชญา ทิพนาค  
28 38309 ม.6/7  นายคณณัฏฐ์ อินต๊ะนิล  
29 38361 ม.6/7  นางสาวณัชชา สุทธิรุ่งเรือง  
30 35747 ม.6/8  นางสาวชญานิษฐ์ ขุนทอง  
31 36024 ม.6/8  นางสาวสิริกร นวลละออง  
32 35820 ม.6/9  นางสาวทานตะวัน ฉัตรสกุลเอก  
33 35826 ม.6/9  นางสาวธนัญชนก บัวระย้า  
34 35919 ม.6/9  นางสาวพิชญากุล วุฒิยาน  
35 38359 ม.6/9  นางสาวโชติกา ยิ่งยง  
36 35797 ม.6/10  นางสาวณัฐณิชา บัญชีเจริญ  
37 36074 ม.6/10  นางสาวอินทิพร ทองแท้  
38 35409 ม.6/18  นายกันณวัฒน์ วายุวัฒนศิริ  
39 38410 ม.6/18  นางสาวศศิกานต์ ภูษณะภัทระ  
40 38368 ม.6/19  นางสาวถาวรีย์ สำเภาทอง