ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส ครูผู้สอน : นภสร รักษาสัตย์ [ ห้องเรียน : 921]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 34958 ม.6/5  นางสาวณัฐชนันท์ สุตมาศ  
2 38365 ม.6/11  นางสาวณิชากร รำพึงกิจ  
3 35918 ม.6/12  นางสาวพิชญ์สินี สะทิ  
4 36016 ม.6/12  นางสาวสมัชญา รกไพร  
5 35948 ม.6/15  นางสาวภาณุมาศ ศรีธรรม  
6 35966 ม.6/15  นางสาวรัชกร เกษรศิริ  
7 36014 ม.6/15  นางสาวสกาวรัตน์ นิยมการ  
8 38367 ม.6/15  นางสาวดารารัตน์ วงศ์ซิ้ม  
9 35751 ม.6/18  นางสาวชนม์มิภา ยิ้มสกุลกาญจน์  
10 35514 ม.6/19  นายธนากร ถนอมกุล  
11 35989 ม.6/19  นางสาววิภาวี ศรีเมฆ  
12 38317 ม.6/19  นายธนาพัฒน์ ศรีสุขโข  
13 38335 ม.6/19  นายศุภชัย สุวรรณโชติ  
14 38377 ม.6/19  นางสาวนิรชา มณีวรรณ  
15 38384 ม.6/19  นางสาวปารีณา จันทร์หอม