ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน : มงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา [ ห้องเรียน : 924]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35697 ม.6/1  นางสาวกรกนก สำราญจิตร์  
2 35721 ม.6/1  นางสาวขจีรัตน์ สุคนธเกษร  
3 35722 ม.6/2  นางสาวขวัญแก้ว สมัครไทย  
4 35527 ม.6/3  นายนนทพัทธ์ เพ็งรุ่ง  
5 35571 ม.6/3  นายพชรพล เณรพลาย  
6 35142 ม.6/4  นางสาวรุจิดา มีลา  
7 35867 ม.6/4  นางสาวเบญจมาภรณ์ ปักชวนเชื้อ  
8 34750 ม.6/5  นายภาณุ พัฒนาภรณ์  
9 35753 ม.6/5  นางสาวชนันธร ศรีคลหนู  
10 36049 ม.6/5  นางสาวสุวรรณีย์ สุภาพ  
11 35769 ม.6/6  นางสาวชุติมณฑน์ เจริญ  
12 35958 ม.6/6  นางสาวเมธาพร โชคเกื้อกูล  
13 35965 ม.6/6  นางสาวรสิกา เล็กวิจิตร  
14 36008 ม.6/7  นางสาวศิระประภา สนิทเหลือ  
15 35725 ม.6/8  นางสาวคะนิ้ง พื้นแสน  
16 35768 ม.6/9  นางสาวชุติกาญจน์ อ่วมอำพันธ์  
17 35857 ม.6/9  นางสาวนันทร์รัตน์ เพชรบูรณ์  
18 38337 ม.6/9  นายศุภวิชญ์ บุญยง  
19 38420 ม.6/9  นางสาวนัทธมน ธรรมชาติ  
20 35498 ม.6/10  นายธนดล เคหดิษฐ์  
21 35729 ม.6/10  นางสาวจิดาภา ขัดทะจันทร์  
22 35840 ม.6/10  นางสาวธัญลักษณ์ แท้วิรุฬห์  
23 35878 ม.6/10  นางสาวปัณฑิตา ปิติเหมินทร์  
24 35927 ม.6/10  นางสาวพิมลวรรณ จึงรุ่งเรืองหิรัญ  
25 35986 ม.6/11  นางสาววัชราพร โสภาแปง  
26 38346 ม.6/11  นางสาวกุมภาวดี สิงห์ชัย  
27 38407 ม.6/11  นางสาววริญดา แพทอง  
28 38308 ม.6/12  นายกิตติพันธ์ ขันตยาภรณ์  
29 35496 ม.6/13  นายธนชาติ สุขสำราญ  
30 35566 ม.6/13  นายปุณยวีร์ ทองคำ  
31 35664 ม.6/14  นายศุภวัฒน์ แก้วจันทร์  
32 35714 ม.6/14  นางสาวกันยารัตน์ ชิณศรี  
33 35822 ม.6/14  นางสาวทิวากร หนิ้วหยิ่น  
34 35848 ม.6/14  นางสาวนภัสกร เมืองศิริ  
35 38342 ม.6/14  นางสาวกรวรรณ คุ่ยไชยสงคราม  
36 35637 ม.6/15  นายสิริภาส ย่าพรหม  
37 35999 ม.6/16  นางสาวศรุดา เกตุแก้ว  
38 36000 ม.6/16  นางสาวศศธร คำมีสว่าง  
39 35902 ม.6/18  นางสาวพรรณตา เด็กหลี  
40 35905 ม.6/19  นางสาวพลอยปภัส ยิ่งภัทรสวัสดิ์