ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : HSK 5-6 ครูผู้สอน : Mr.XieFei [ ห้องเรียน : 934]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35472 ม.6/13  นายณัฐดนัย ไพบูลย์ขจรกิจ  
2 38403 ม.6/13  นางสาวรมิดา ภัคจิราธรรม  
3 38411 ม.6/13  นางสาวศุทธินี มงคลสวัสดิ์  
4 35666 ม.6/14  นายสหรัฐ เล็กบุญแถม  
5 35855 ม.6/19  นางสาวนัทธมน ณ เชียงใหม่  
6 38311 ม.6/19  นายจิรภัทร เศวตภัทราพงศ์  
7 38396 ม.6/19  นางสาวภรภัค เหมือนแก้ว