ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT 7.4 ภาษาจีน ครูผู้สอน : ศรายุทธ  กวงแหวน [ ห้องเรียน : 922]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35816 ม.6/3  นางสาวทรงพร พรมศรี  
2 36037 ม.6/10  นางสาวสุธินันท์ เถียนติธรรม  
3 35413 ม.6/13  นายกิตติพงษ์ จันทร์กุล  
4 35452 ม.6/13  นายชัยนันท์ ครุฑมีชัย  
5 35706 ม.6/13  นางสาวกัญญาพัชร คณทา  
6 35879 ม.6/13  นางสาวปัณฑิตา ศรีทอง  
7 35882 ม.6/13  นางสาวปัณวรรธน์ ศรีวิชา  
8 35893 ม.6/13  นางสาวปุญณิศา เงื่อนตะคุ  
9 35903 ม.6/13  นางสาวพรรณพรรษ โพธิ์ทอง  
10 35910 ม.6/13  นางสาวพัฒน์นรี น้ำใจเพ็ชร์  
11 38354 ม.6/13  นางสาวชนัญชิดา สว่างกัลป์  
12 38366 ม.6/13  นางสาวณิชาดา ยินดีเจริญ  
13 38380 ม.6/13  นางสาวปัณฑารีย์ คำอินทร์  
14 35404 ม.6/14  นายกฤษณพล ไชยพินิจ  
15 35552 ม.6/14  นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์  
16 35707 ม.6/14  นางสาวกัญญาภัค พุ่มพวง  
17 35736 ม.6/14  นางสาวจุฑามาศ แซ่หลี  
18 35765 ม.6/14  นางสาวชัญญานุช เยาวกูล  
19 35929 ม.6/14  นางสาวพิริยา ยาวิเศษ  
20 36012 ม.6/14  นางสาวศิลป์ศุภา มูลแก้ว  
21 36017 ม.6/14  นางสาวสรัลรดา พันธุ์แตง  
22 36030 ม.6/14  นางสาวสุกฤตา ผัดขัน  
23 36031 ม.6/14  นางสาวสุจารี พันธุ์เพียร  
24 38376 ม.6/14  นางสาวนริญญา มังคะลัง  
25 38387 ม.6/14  นางสาวปูริดา กลางชัย