ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ครูผู้สอน : ชนิดา  พิลาวัลย์ [ ห้องเรียน : 936]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 38404 ม.6/8  นางสาวลลิตา รินทรานุรักษ์  
2 36057 ม.6/10  นางสาวอติกานต์ ศิริวงศ์ศาล  
3 35414 ม.6/16  นายกิตติภูมิ หอประยูร  
4 35612 ม.6/16  นายภูรินทร์ โกสุโพธิ์  
5 35658 ม.6/16  นายศิรภพ ศิริภักดี  
6 35673 ม.6/16  นายสุชาครีส์ สุขสวรรค์  
7 35683 ม.6/16  นายเหมวัตร แสวงผล  
8 35727 ม.6/16  นางสาวจารุวรรณ ปานนาค  
9 35757 ม.6/16  นางสาวชนินาถ ขำเจริญ  
10 35778 ม.6/16  นางสาวญานิศา สุวรรณวงศ์  
11 35842 ม.6/16  นางสาวธัญวลัย เกื้อสกุล  
12 35851 ม.6/16  นางสาวนภัสสร วรสวัสดิ์  
13 35859 ม.6/16  นางสาวนันทิศา บัวดี  
14 35890 ม.6/16  นางสาวปิยรมย์ ศรีประเสริฐ  
15 35892 ม.6/16  นางสาวปุญชญา จันทราทิพย์  
16 35932 ม.6/16  นางสาวพีรดา กาฬภักดี  
17 35950 ม.6/16  นางสาวภาวินี ศรีบุรินทร์  
18 35996 ม.6/16  นางสาวศรัญญา คงมั่น  
19 36020 ม.6/16  นางสาวสาธิตา ปามุทา  
20 36025 ม.6/16  นางสาวศุภรัศมิ์ ทรัพย์รุ่งอมร  
21 36052 ม.6/16  นางสาวหทัยชนก สิมทิพลา  
22 36065 ม.6/16  นางสาวอรปรียา ถึงเสียบญวน  
23 38334 ม.6/16  นายศิวกร ประนอม  
24 38345 ม.6/16  นางสาวกัลย์ธีรา ไชยณรงค์  
25 38383 ม.6/16  นางสาวปารมี อริพ่าย  
26 38398 ม.6/16  นางสาวภัทรกานต์ สุขโสภา  
27 35442 ม.6/17  นายเจษฎาภรณ์ ดวงกุณา  
28 38350 ม.6/19  นางสาวจิรัชญา วงศ์เพียร  
29 38351 ม.6/19  นางสาวจุฑาทิพย์ อนุรุตติกุล  
30 38372 ม.6/19  นางสาวนพรัตน์ ศุภจิตกุลชัย  
31 38417 ม.6/19  นางสาวอมรวดี โสดาดง