ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน : สุรพงษ์  คชรินทร์ [ ห้องเรียน : 544]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35583 ม.6/1  นายพีรณัฐ แสงจันทร์  
2 35686 ม.6/1  นายอธิชา สุวรรณนิล  
3 35740 ม.6/1  นางสาวฉัตรอักษร สุขสวัสดิ์  
4 35835 ม.6/1  นางสาวธัญชนก อาชาพิทักษ์กุล  
5 38392 ม.6/1  นางสาวพรวลัย เต็มเมธาวิทยาเลิศ  
6 35474 ม.6/2  นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล  
7 35813 ม.6/2  นางสาวณิชาภัทร ทิมทอง  
8 36044 ม.6/2  นางสาวสุพิชฌาย์ วรรณเชฐอิสรา  
9 35817 ม.6/5  นางสาวทักษพร ชาวนา  
10 35819 ม.6/5  นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร  
11 36050 ม.6/5  นางสาวสุวิชญา อำไพเทศ  
12 35412 ม.6/6  นายกิตติธัช ฤทธิโย  
13 35671 ม.6/6  นายสิรวิชญ์ แฉล้มล้ำ  
14 35782 ม.6/6  นางสาวฐิตาภัทร์ อุดมถาวรสิทธิ์  
15 35802 ม.6/6  นางสาวณัฐธิดา เนินไชย  
16 35860 ม.6/6  นางสาวนัสมา ทองเจือ  
17 35904 ม.6/6  นางสาวพรหมธร เกียรติประเสริฐ  
18 35963 ม.6/6  นางสาวรวิวรรณ วะสมบัติ  
19 35964 ม.6/6  นางสาวรวิสรา ไชยรักษ์  
20 35971 ม.6/6  นางสาวไรวินทร์ กลิ่นหอม  
21 36063 ม.6/6  นางสาวอภิสรา ศิริล้น  
22 35677 ม.6/7  นายอุรุพงศ์ คีรีแลง  
23 35780 ม.6/7  นางสาวฐานมาส รอดอ่อน  
24 35968 ม.6/7  นางสาวรัญชิตา ชูเชิด  
25 38315 ม.6/7  นายธนธรณ์ จุลศิริพงษ์  
26 35479 ม.6/8  นายณัฐภัทร สุมาลุย์  
27 35435 ม.6/9  นายจิรเมท ใสสะอาด  
28 35615 ม.6/9  นายภูวนาถ จะสูงเนิน  
29 35696 ม.6/9  นางสาวกนกนันท์ พรมเฮียง  
30 35785 ม.6/9  นางสาวณัชชา เจริญวงษ์  
31 35814 ม.6/9  นางสาวดารารัตน์ โควันนา  
32 36047 ม.6/9  นางสาวสุรัสวดี แสนศรี  
33 38388 ม.6/9  นางสาวพชรวรรณ เชื้อสะอาด  
34 35461 ม.6/10  นายณฐนนท์ เล็กศิริรัมย์  
35 35645 ม.6/10  นายวิชญะ ยมพกาล  
36 35744 ม.6/10  นางสาวชญานิศ ชูเกิด  
37 35924 ม.6/10  นางสาวพิมพ์พิศา พุทธิกรณ์  
38 35699 ม.6/11  นางสาวกรรณิการ์ ติลลักษณ์  
39 38391 ม.6/11  นางสาวพรรษมน เกตุจรัล  
40 35756 ม.6/18  นางสาวชนิตา พาแพง