ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน : ปัทม์  สินพานิชโรจนพงษ์,ครูสุภัทรา พานิชนาวา [ ห้องเรียน : 545]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35434 ม.6/2  นายจิรภัทร เดี่ยวพานิช  
2 35626 ม.6/2  นายรัชนาท ลาชโรจน์  
3 35426 ม.6/3  นายจักรกฤษณ์ หล่อยดา  
4 35563 ม.6/3  นายปิยศิริ สุขมหา  
5 35701 ม.6/3  นางสาวกฤตติยา วงค์แก้ว  
6 35773 ม.6/3  นางสาวญาณิศา ชินเกษม  
7 35568 ม.6/4  นายพงศพัศ พิริยสถิตย์  
8 35573 ม.6/4  นายพรพิพัฒน์ ลีลัคนาวีระ  
9 35810 ม.6/4  นางสาวณิชากานต์ ปานกลาง  
10 35881 ม.6/4  นางสาวปัณณพร กรุงพลี  
11 36238 ม.6/6  นางสาวอรปรียา กฤตวัชราสน์  
12 35440 ม.6/7  นายเจตวีร์ ทองแสง  
13 38333 ม.6/7  นายรัตนชาติ กองคำ  
14 35406 ม.6/8  นายกวิน ชุณหชาติ  
15 35618 ม.6/8  นายมาริษ นำไพศาล  
16 38369 ม.6/8  นางสาวธนารัตน์ ครุฑมณี  
17 38370 ม.6/8  นางสาวธมนวรรณ นาประสิทธิ์  
18 38381 ม.6/8  นางสาวปาจรีย์ สินแฉล้ม  
19 35486 ม.6/9  นายเตชินท์ เตชะจินดารัตน์  
20 35649 ม.6/9  นายวีรภัทร คำสงค์  
21 35537 ม.6/10  นายนัฐพงศ์ โพธิ์สินสิริพร  
22 35627 ม.6/10  นายรัชพล สินเชี่ยวชาญ  
23 35730 ม.6/10  นางสาวจิดาภา เดี่ยวพานิช  
24 36004 ม.6/10  นางสาวศศิมา ร่มรื่น  
25 36033 ม.6/10  นางสาวสุชานุช ทองระอา  
26 35578 ม.6/14  นายพันพงษ์ พงษ์ภักดีสกุล  
27 35480 ม.6/15  นายณัฐวุฒิ เทียนอุบล  
28 35604 ม.6/15  นายภูบดินทร์ วงศ์เพียร  
29 35676 ม.6/15  นายสุพพัตชนินทร์ บุญอนันต์  
30 35790 ม.6/15  นางสาวณัฐกฤตา คำศิริ  
31 35895 ม.6/15  นางสาวปุณยนุช ผลเกิด  
32 35969 ม.6/15  นางสาวรุ่งรวี ศรีรักยิ้ม  
33 35979 ม.6/15  นางสาววรวลัญช์ เชื่อมจอหอ  
34 36069 ม.6/15  นางสาวจินดาภัทร อินทร์เจริญ  
35 35432 ม.6/17  นายจิรพัส เรืองภักดี  
36 35584 ม.6/17  นายพีรดนย์ ฉันทมิตร์  
37 35421 ม.6/18  นายคมชาญ อินทรโชติ  
38 35581 ม.6/18  นายพิรพัชร์ จินายน  
39 36002 ม.6/18  นางสาวศศิธร ขำอินทร์  
40 36046 ม.6/18  นางสาวสุภาพร สุขส่วาง  
41 38374 ม.6/18  นางสาวนภัสวรรณ มาศนาเรียง