ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART1)
วิชา : ฟิสิกส์ไฟฟ้า ครูผู้สอน : ชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ [ ห้องเรียน : 311]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35403 ม.6/2  นายกฤติมา ประทุมทอง  
2 35525 ม.6/2  นายธีรุตม์ สีเขียว  
3 35549 ม.6/2  นายปฏิภาณ วิทย์ปัญญาเลิศ  
4 35595 ม.6/2  นายภาณุทรรศน์ ศุขอารีย์  
5 35643 ม.6/2  นายวาริส หลักทอง  
6 35942 ม.6/2  นางสาวภัทรลดา เหมหัตถภร  
7 35553 ม.6/3  นายปรัชญา อุ่นวัง  
8 34607 ม.6/4  นายชินวัตร ชินณรงค์  
9 35429 ม.6/4  นายจิตริน อุทัยรัศมี  
10 35492 ม.6/4  นายธนกร หนองหารพิทักษ์  
11 35558 ม.6/4  นายปัณณทัต สุริยะผล  
12 35572 ม.6/4  นายพชรพล พวงสุวรรณ  
13 35692 ม.6/4  นายอาชวิน ไวว่อง  
14 38306 ม.6/6  นายกมนทรรศน์ วุฒิวงศ์  
15 35628 ม.6/18  นายรุจิภาส โตสุวรรณเวช