ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : ฟิสิกส์ไฟฟ้า ครูผู้สอน : ชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ [ ห้องเรียน : 311]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35629 ม.6/2  นายลัทธพล ปิยะสุข  
2 35872 ม.6/2  นางสาวปภาดา รนที  
3 35942 ม.6/2  นางสาวภัทรลดา เหมหัตถภร  
4 35701 ม.6/3  นางสาวกฤตติยา วงค์แก้ว  
5 35763 ม.6/3  นางสาวชัญชนันท์ โกบุตร  
6 35142 ม.6/4  นางสาวรุจิดา มีลา  
7 35852 ม.6/4  นางสาวนรมน กสิปิยวงศ์  
8 35891 ม.6/4  นางสาวปิยรัตน์ เคนพล  
9 35141 ม.6/5  นางสาวรินรดา ศรีหฤทัย  
10 35533 ม.6/5  นายนราธร สีดา  
11 35691 ม.6/5  นายอภิสิทธิ์ ไชยบุญเรือง  
12 35832 ม.6/5  นางสาวธวัลหทัย ทับเพ็ชร  
13 35949 ม.6/5  นางสาวภาวิดา คงแขม  
14 36027 ม.6/5  นางสาวณัฎฐ์ชวัล ศักดิ์ศฤงคาร  
15 38306 ม.6/6  นายกมนทรรศน์ วุฒิวงศ์  
16 35462 ม.6/8  นายณฐพล ก้านจุลเกตุ  
17 35635 ม.6/8  นายวริศ วงษ์ภักดีวรรณ  
18 35397 ม.6/18  นายกนกพล สถาพรวลัยรัตน์  
19 35421 ม.6/18  นายคมชาญ อินทรโชติ