ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : พื้นฐานวิศวกรรม 2 ครูผู้สอน : ชาตรี เฮงสกุลวงษ์ [ ห้องเรียน : 335]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35583 ม.6/1  นายพีรณัฐ แสงจันทร์  
2 35967 ม.6/1  นางสาวรัญชิดา ตรีวิจิตรไพศาล  
3 35401 ม.6/2  นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น  
4 35403 ม.6/2  นายกฤติมา ประทุมทอง  
5 35459 ม.6/2  นายฐานวัฒน์ กาญจนะคูหะ  
6 35474 ม.6/2  นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล  
7 35595 ม.6/2  นายภาณุทรรศน์ ศุขอารีย์  
8 35643 ม.6/2  นายวาริส หลักทอง  
9 35646 ม.6/2  นายวิชัย ปาตัน  
10 35746 ม.6/2  นางสาวชญานิษฐ์ กิจควรดี  
11 37683 ม.6/2  นางสาวศิริประภัสย์ ศรีเมืองบุญ  
12 35426 ม.6/3  นายจักรกฤษณ์ หล่อยดา  
13 35532 ม.6/3  นายนภสินธุ์ จันทร์เพ็ง  
14 35553 ม.6/3  นายปรัชญา อุ่นวัง  
15 35609 ม.6/3  นายภูมิรพี ศรีโวทานัย  
16 35614 ม.6/3  นายภูวดล ขึงโพธิ์  
17 35728 ม.6/3  นางสาวจิณัฐตา เปี่ยมพงษ์สานต์  
18 35998 ม.6/3  นางสาวศริยา หอพิสุทธิสาร  
19 35492 ม.6/4  นายธนกร หนองหารพิทักษ์  
20 35513 ม.6/4  นายธนัตถ์ เกิดไกรแก้ว  
21 35568 ม.6/4  นายพงศพัศ พิริยสถิตย์  
22 35716 ม.6/4  นางสาวกัลยรัตน์ บุญสุวรรณ  
23 38339 ม.6/4  นายเส้าถิง เวน  
24 35622 ม.6/5  นายรวีโรจน์ เข็มนาค  
25 35988 ม.6/5  นางสาววิชุดา ครองมิ่งมงคล  
26 35412 ม.6/6  นายกิตติธัช ฤทธิโย  
27 35445 ม.6/6  นายชนาธิป พงษ์ฉวี  
28 35577 ม.6/6  นายพัทธดนย์ โสธนะ  
29 35601 ม.6/6  นายภูตินนท์ สัมมา  
30 35659 ม.6/6  นายศิริบูรณ์ พันธุ์พิริยะ  
31 36042 ม.6/6  นางสาวสุพิชชา โสวัตร  
32 38309 ม.6/7  นายคณณัฏฐ์ อินต๊ะนิล  
33 38336 ม.6/7  นายศุภราช อินทรโสภา  
34 35618 ม.6/8  นายมาริษ นำไพศาล  
35 35395 ม.6/9  นายกณิศ จันทร์อ่ำ  
36 35630 ม.6/9  นายวงศธร ร่มรื่นสกุล  
37 35649 ม.6/9  นายวีรภัทร คำสงค์  
38 35674 ม.6/9  นายสิโรดม สิทธิมงคล  
39 35581 ม.6/18  นายพิรพัชร์ จินายน  
40 38419 ม.6/18  นางสาวอันนา ชีลีโยต์