ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : ฟิสิกส์ ครูผู้สอน : ประทุม คงเมือง [ ห้องเรียน : 313]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35447 ม.6/1  นายชยพล เอนกบรรลือกุล  
2 35116 ม.6/3  นางสาวภัทรา คงสวัสดิ์  
3 35512 ม.6/3  นายธนเศรษฐ์ อิ่มโภชน์  
4 35773 ม.6/3  นางสาวญาณิศา ชินเกษม  
5 35870 ม.6/3  นางสาวปทิตตา จรุงพันธุ์  
6 35558 ม.6/4  นายปัณณทัต สุริยะผล  
7 38412 ม.6/8  นางสาวสุนันต์ษา ยิ้มศรีนวล  
8 35486 ม.6/9  นายเตชินท์ เตชะจินดารัตน์  
9 38310 ม.6/9  นายคุณากร ประสานไทย  
10 36072 ม.6/18  นางสาวอาทิศยา ทิพยเนตร  
11 38353 ม.6/18  นางสาวจุฬา รู้สงวนตัว