ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT เคมี ครูผู้สอน : ตระกูล  เกียรติกิตติพงษ์ [ ห้องเรียน : 331]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35805 ม.6/1  นางสาวณัฐริกา มิ่งมิตร  
2 35549 ม.6/2  นายปฏิภาณ วิทย์ปัญญาเลิศ  
3 35831 ม.6/2  นางสาวธรรณชนก ทรงชัย  
4 35527 ม.6/3  นายนนทพัทธ์ เพ็งรุ่ง  
5 34607 ม.6/4  นายชินวัตร ชินณรงค์  
6 35995 ม.6/4  นางสาวณัฐชานันท์ มากเขียนไป  
7 35443 ม.6/6  นายฉัตรชัย สวัสดิ์ล้น  
8 35547 ม.6/6  นายบุณพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง  
9 35749 ม.6/7  นางสาวชนกานต์ แก้วมณี  
10 35780 ม.6/7  นางสาวฐานมาส รอดอ่อน  
11 35836 ม.6/7  นางสาวธัญญารินทร์ ลีเลิศ  
12 35981 ม.6/7  นางสาววรัยรัตน์ ตาเขียววงศ์  
13 36073 ม.6/7  นางสาวอารยา อุดขาว  
14 35481 ม.6/9  นายณัฐวุฒิ เบ้าหิรัญ  
15 35826 ม.6/9  นางสาวธนัญชนก บัวระย้า  
16 35919 ม.6/9  นางสาวพิชญากุล วุฒิยาน  
17 38359 ม.6/9  นางสาวโชติกา ยิ่งยง  
18 38388 ม.6/9  นางสาวพชรวรรณ เชื้อสะอาด  
19 35409 ม.6/18  นายกันณวัฒน์ วายุวัฒนศิริ  
20 36018 ม.6/18  นางสาวสรัสนันท์ ทองปาน  
21 38313 ม.6/18  นายณัฐวุฒิ คงสุจริต  
22 38363 ม.6/18  นางสาวณัฐรดา โชคสมบูรณ์