ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : เคมี ครูผู้สอน : ประยงรัต หมื่นชนะ [ ห้องเรียน : 333]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35654 ม.6/1  นายศศิน วงศ์สุริยศักดิ์  
2 38357 ม.6/2  นางสาวชลรไนล์ อุดมวิวัฒน์  
3 35713 ม.6/4  นางสาวกันติชา บุญสนอง  
4 35884 ม.6/4  นางสาวปาณิศา ใสสม  
5 35975 ม.6/4  นางสาวลักษณารีย์ พรหมบุตร  
6 35439 ม.6/5  นายจุลจักร์ สุรนันทจักร์  
7 35585 ม.6/5  นายพีรพัฒน์ เกิดแพ  
8 35760 ม.6/5  นางสาวชลธิชา จันทรามาศ  
9 35775 ม.6/5  นางสาวญาณิศา เรืองประดิษฐ์  
10 35817 ม.6/5  นางสาวทักษพร ชาวนา  
11 35844 ม.6/5  นางสาวนงนภัส วีระบรรเจิด  
12 35032 ม.6/6  นางสาวนภัสสร ลาภทับทิมทอง  
13 35500 ม.6/6  นายธนธรณ์ อินทร์บำรุง  
14 35980 ม.6/6  นางสาววรัชยา สวิง  
15 36039 ม.6/6  นางสาวสุธีรา รื่นรมย์  
16 36062 ม.6/6  นางสาวอภิสรา แซ่คู้  
17 36238 ม.6/6  นางสาวอรปรียา กฤตวัชราสน์  
18 35440 ม.6/7  นายเจตวีร์ ทองแสง  
19 35406 ม.6/8  นายกวิน ชุณหชาติ  
20 35599 ม.6/8  นายภาสวิชญ์ มาแก้ว  
21 35725 ม.6/8  นางสาวคะนิ้ง พื้นแสน  
22 35793 ม.6/8  นางสาวณัฐญาดา หวานฤดี  
23 35997 ม.6/8  นางสาวศรัญญา ชุมพร  
24 38370 ม.6/8  นางสาวธมนวรรณ นาประสิทธิ์  
25 38375 ม.6/8  นางสาวนภัสสร บุญราวิกุล  
26 38418 ม.6/8  นางสาวอัจฉราวดี ศรีอรรคพรหม  
27 35435 ม.6/9  นายจิรเมท ใสสะอาด  
28 35640 ม.6/9  นายวสิษฐ์พล สมบัติศรี  
29 35785 ม.6/9  นางสาวณัชชา เจริญวงษ์  
30 35814 ม.6/9  นางสาวดารารัตน์ โควันนา  
31 35857 ม.6/9  นางสาวนันทร์รัตน์ เพชรบูรณ์  
32 35984 ม.6/9  นางสาววรินยุพา อุดมผลเจริญ  
33 36021 ม.6/9  นางสาวสายธาร ใจจิตร์  
34 36047 ม.6/9  นางสาวสุรัสวดี แสนศรี  
35 38414 ม.6/9  นางสาวสุภัสสรา วงษ์ศรี  
36 38420 ม.6/9  นางสาวนัทธมน ธรรมชาติ  
37 35529 ม.6/18  นายนนทร์ เปรวรินทร์