ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : 9 วิชาสามัญ ครูผู้สอน : วัชรินทร์ นระทัด [ ห้องเรียน : 415]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35697 ม.6/1  นางสาวกรกนก สำราญจิตร์  
2 35740 ม.6/1  นางสาวฉัตรอักษร สุขสวัสดิ์  
3 35916 ม.6/1  นางสาวพาณิภัค ดลพิพัฒน์พงศ์  
4 38364 ม.6/2  นางสาวณัฐวดี วงษ์ไพศาล  
5 35693 ม.6/3  นายอานนท์ ทาบทอง  
6 35726 ม.6/3  นางสาวจณิสตา ครองบุญ  
7 35881 ม.6/4  นางสาวปัณณพร กรุงพลี  
8 35897 ม.6/6  นางสาวปุณยาพร พรานนท์สถิตย์  
9 36067 ม.6/6  นางสาวอริสา ชัยอัครพงศ์สิน  
10 38315 ม.6/7  นายธนธรณ์ จุลศิริพงษ์  
11 35520 ม.6/8  นายธัญเทพ สุดกุล  
12 35690 ม.6/8  นายอภิเชาว์ ทองสยาม  
13 36024 ม.6/8  นางสาวสิริกร นวลละออง  
14 38325 ม.6/8  นายพชรพล สายแวว  
15 38326 ม.6/8  นายพลพัต พลกุลพลาทร  
16 38337 ม.6/9  นายศุภวิชญ์ บุญยง  
17 35437 ม.6/10  นายจิรายุ ถาวรยิ่ง  
18 35720 ม.6/10  นางสาวเกสรา สุขสวัสดิ์  
19 35744 ม.6/10  นางสาวชญานิศ ชูเกิด  
20 35823 ม.6/10  นางสาวธนภรณ์ ธัญญานนท์  
21 35840 ม.6/10  นางสาวธัญลักษณ์ แท้วิรุฬห์  
22 35924 ม.6/10  นางสาวพิมพ์พิศา พุทธิกรณ์  
23 35591 ม.6/11  นายภพปิติ มูลจันทร์  
24 35593 ม.6/11  นายภัคพล สุขนัทธี  
25 35699 ม.6/11  นางสาวกรรณิการ์ ติลลักษณ์  
26 35711 ม.6/11  นางสาวกัญญ์ภัทร์ ผลศิริ  
27 35800 ม.6/11  นางสาวณัฐณิชา สกลดิลก  
28 35978 ม.6/11  นางสาววรกานต์ นรชาญ  
29 38385 ม.6/11  นางสาวปิ่นปินัทธ์ ม่วงสอน  
30 38407 ม.6/11  นางสาววริญดา แพทอง  
31 35910 ม.6/13  นางสาวพัฒน์นรี น้ำใจเพ็ชร์  
32 36022 ม.6/13  นางสาวสิญาปวีณ์ เอกธนอัมพร  
33 38366 ม.6/13  นางสาวณิชาดา ยินดีเจริญ  
34 35664 ม.6/14  นายศุภวัฒน์ แก้วจันทร์  
35 35714 ม.6/14  นางสาวกันยารัตน์ ชิณศรี  
36 35822 ม.6/14  นางสาวทิวากร หนิ้วหยิ่น  
37 36012 ม.6/14  นางสาวศิลป์ศุภา มูลแก้ว  
38 38342 ม.6/14  นางสาวกรวรรณ คุ่ยไชยสงคราม  
39 38356 ม.6/14  นางสาวชมตะวัน ชูชาติ  
40 35419 ม.6/18  นายเขตแดน พัฒนกุล