ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : ชีววิทยา ครูผู้สอน : มลิสา ชูยงค์ [ ห้องเรียน : 321]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35754 ม.6/1  นางสาวชนานันท์ หุ่มขุนทด  
2 35982 ม.6/1  นางสาววราภรณ์ จินตวงศ์  
3 35608 ม.6/2  นายภูมิมกร ธรรมคงทอง  
4 35648 ม.6/2  นายวีธวัชช์ ประดับสุวรรณ  
5 35795 ม.6/2  นางสาวณัฐฑาริกา หมื่นสิทธิโรจน์  
6 35813 ม.6/2  นางสาวณิชาภัทร ทิมทอง  
7 35815 ม.6/2  นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ  
8 35940 ม.6/3  นางสาวภัทรภร แสวงสาย  
9 36009 ม.6/3  นางสาวศิริยากร อู่ไทย  
10 35784 ม.6/4  นางสาวณภัทร ศรีเหรา  
11 35849 ม.6/4  นางสาวนภัสสร ท่วมพุดซา  
12 35865 ม.6/4  นางสาวบุญสิตา วงษ์บุบผา  
13 35956 ม.6/4  นางสาวมาตา ชูทอง  
14 35985 ม.6/4  นางสาววริศรา พระเมืองคง  
15 36029 ม.6/4  นางสาวสุกฤตา ประกอบธรรม  
16 36032 ม.6/4  นางสาวสุจิรา บุญจิ่ม  
17 36058 ม.6/4  นางสาวอธิกา โฉมอุภัย  
18 36070 ม.6/4  นางสาวอาทิตยา พุฒิมา  
19 38329 ม.6/4  นายพีรวิชญ์ กล้าหาญ  
20 35698 ม.6/5  นางสาวกรรณชนก ประสพดี  
21 35794 ม.6/5  นางสาวณัฐฐาพร แก้วพิลา  
22 35799 ม.6/5  นางสาวณัฐณิชา พ่อค้า  
23 35809 ม.6/5  นางสาวณิชากร ศรัณย์วิริยะพงศ์  
24 35819 ม.6/5  นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร  
25 35911 ม.6/5  นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีสุวรรณ  
26 35610 ม.6/6  นายภูริ เลี้ยงหิรัญ  
27 35876 ม.6/6  นางสาวปัญญารัตน์ เฉียบแหลม  
28 35551 ม.6/7  นายปรมัตถ์ เกตุจันทร์  
29 35752 ม.6/7  นางสาวชนัญญา ปรัชญกุล  
30 35766 ม.6/7  นางสาวชิดชนก กิจสมัย  
31 35818 ม.6/7  นางสาวทักษพร ญาณสังวร  
32 35875 ม.6/7  นางสาวปวีณา โสภักดี  
33 35935 ม.6/7  นางสาวภรพิสุทธิ์ รุ่งแดนธรรม  
34 35991 ม.6/7  นางสาววิลาสินี รัตนรินทร์  
35 36035 ม.6/7  นางสาวสุชาวดี แสนศรี  
36 36040 ม.6/7  นางสาวสุพัชฌา มาสง่า  
37 38361 ม.6/7  นางสาวณัชชา สุทธิรุ่งเรือง  
38 35651 ม.6/8  นายศรัณญ์ เชื้อไทย  
39 35820 ม.6/9  นางสาวทานตะวัน ฉัตรสกุลเอก  
40 36043 ม.6/9  นางสาวสุพิชฌาย์ พุกพิบูลย์