ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : ดาราศาสตร์ ครูผู้สอน : ศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์ [ ห้องเรียน : 334]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35434 ม.6/2  นายจิรภัทร เดี่ยวพานิช  
2 35453 ม.6/2  นายชัยพฤกษ์ มูสกุล  
3 35458 ม.6/2  นายฌาน ชาญด้วยวิทย์  
4 35495 ม.6/2  นายธนกฤต สวนใต้  
5 35525 ม.6/2  นายธีรุตม์ สีเขียว  
6 35538 ม.6/2  นายนัน วาณิชยชลกิจ  
7 35626 ม.6/2  นายรัชนาท ลาชโรจน์  
8 35694 ม.6/2  นายอิสระ ผดุงประเสริฐกุล  
9 35737 ม.6/6  นางสาวจุฑามาส จัตตุพร  
10 35863 ม.6/6  นางสาวบุญญาฎา เจริญวัฒน์  
11 35885 ม.6/6  นางสาวปาณิสรา พุทธสังฆ์  
12 36059 ม.6/6  นางสาวอธิชา ตั้งบูรพวารี  
13 35803 ม.6/11  นางสาวณัฐนรี แสงหิรัญรัตนา  
14 35845 ม.6/11  นางสาวนภสร ธนะไพบูลย์  
15 36019 ม.6/11  นางสาวสริตา ศรีสอาด  
16 35490 ม.6/12  นายธนกร เกาะกลาง  
17 35550 ม.6/12  นายปธานิน อยู่ประเทศ  
18 35606 ม.6/12  นายภูมิพัฒน์ สมเสาร์  
19 35708 ม.6/12  นางสาวกัญญาภัค อ่อนตรี  
20 35918 ม.6/12  นางสาวพิชญ์สินี สะทิ  
21 35974 ม.6/12  นางสาวลลิตา สุยะหน่อ  
22 36016 ม.6/12  นางสาวสมัชญา รกไพร  
23 38316 ม.6/12  นายธนพนธ์ ทำสะอาด  
24 38327 ม.6/12  นายพศวัต ทองเขาอ่อน  
25 38314 ม.6/15  นายธนกร ถานิตย์  
26 35488 ม.6/17  นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ  
27 35667 ม.6/17  นายสหรัถ จุลศรี  
28 35783 ม.6/17  นางสาวณพิชญา โพธิ์ขำ  
29 35824 ม.6/17  นางสาวธนภรณ์ วิริยะพงษ์  
30 35839 ม.6/17  นางสาวธัญยธรณ์ เกษรศิริศิษฐ์  
31 35868 ม.6/17  นางสาวเบญชญา สุขคำมี  
32 35909 ม.6/17  นางสาวพัชรินทร์ สนธิกนกกุล  
33 35628 ม.6/18  นายรุจิภาส โตสุวรรณเวช  
34 38331 ม.6/18  นายภูดิศ ธนาวรวริศ