ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ครูผู้สอน : ดิเรก  อุทรทวิการ ณ อยุธยา [ ห้องเรียน : 7407]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 36028 ม.6/1  นางสาวสุกฤตา บุญสิริธนา  
2 35624 ม.6/2  นายรักษิต วงศ์ศรีสกุล  
3 35722 ม.6/2  นางสาวขวัญแก้ว สมัครไทย  
4 35467 ม.6/3  นายณรงค์ฤทธิ์ สมคิด  
5 35977 ม.6/6  นางสาววนัสนันท์ ปาละหล้า  
6 35446 ม.6/9  นายชนาธิป สมภาร  
7 35899 ม.6/9  นางสาวพณิชา ญาณฉันทกุล  
8 36056 ม.6/9  นางสาวหัทยา สายทอง  
9 35564 ม.6/10  นายปิยังกูร ใจรักเรียน  
10 35927 ม.6/10  นางสาวพิมลวรรณ จึงรุ่งเรืองหิรัญ  
11 35528 ม.6/11  นายนนทพัทธ์ วงแหวน  
12 35555 ม.6/11  นายปรินทร์ ยะคะเสม  
13 35939 ม.6/11  นางสาวภัทรพร อรัญรัตน์  
14 35986 ม.6/11  นางสาววัชราพร โสภาแปง  
15 35545 ม.6/12  นายเนติพรหม มุ่งหาผล  
16 38328 ม.6/12  นายพีรพัฒน์ นานันท์  
17 35566 ม.6/13  นายปุณยวีร์ ทองคำ  
18 35655 ม.6/13  นายศักดิ์ดาวุฒิ ฤทธิภักดี  
19 35656 ม.6/13  นายศิกวัส จันทะเกิด  
20 35811 ม.6/13  นางสาวณิชานันท์ ชาติศิริ  
21 35882 ม.6/13  นางสาวปัณวรรธน์ ศรีวิชา  
22 35578 ม.6/14  นายพันพงษ์ พงษ์ภักดีสกุล  
23 35576 ม.6/15  นายพศนพ นันทธาตรี  
24 35790 ม.6/15  นางสาวณัฐกฤตา คำศิริ  
25 35792 ม.6/15  นางสาวณัฐชา โพธิ  
26 35801 ม.6/15  นางสาวณัฐณิชา สิทธิพงศ์  
27 35873 ม.6/15  นางสาวปภานัน เส็งหนองแบน  
28 36036 ม.6/15  นางสาวสุดารัตน์ ทรงศิลป์  
29 38362 ม.6/15  นางสาวณัฏฐนิช สุจิวัฒนา  
30 38399 ม.6/15  นางสาวภัทรวี ทองแพรใจ  
31 35473 ม.6/17  นายณัฐดนัย รอบคอบ  
32 35584 ม.6/17  นายพีรดนย์ ฉันทมิตร์  
33 36026 ม.6/17  นางสาวสิริมา คงคาล้อม  
34 38394 ม.6/17  นางสาวพิมพ์มาดา กมลผาสุขชื่น  
35 38401 ม.6/17  นางสาวมนัชยา สุขเอี่ยม  
36 38413 ม.6/17  นางสาวสุพรรษา มากทรัพย์  
37 35902 ม.6/18  นางสาวพรรณตา เด็กหลี  
38 36002 ม.6/18  นางสาวศศิธร ขำอินทร์  
39 36046 ม.6/18  นางสาวสุภาพร สุขส่วาง  
40 38374 ม.6/18  นางสาวนภัสวรรณ มาศนาเรียง  
41 38319 ม.6/19  นายธีรวีร์ เกิดมาดี