ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ครูผู้สอน : วาทิต วรวิบูล [ ห้องเรียน : 518]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35761 ม.6/5  นางสาวชลภณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร  
2 35398 ม.6/9  นายกรกฤษณ์ ถิ่นขาม  
3 35741 ม.6/10  นางสาวชญาณี คำประเทือง  
4 36003 ม.6/10  นางสาวศศินิภา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ  
5 36064 ม.6/10  นางสาวอรณิชา กองแสง  
6 35491 ม.6/11  นายธนกร สมอหอม  
7 35580 ม.6/11  นายพัสกร ปธานราษฎร์  
8 35638 ม.6/11  นายวรุณ สันติปราการ  
9 35945 ม.6/11  นางสาวภัทราพร แพงแก้ว  
10 35634 ม.6/12  นายวริทธิ์ เรืองฤทธิ์  
11 35883 ม.6/12  นางสาวปัทมพร รัตนพลธี  
12 38308 ม.6/12  นายกิตติพันธ์ ขันตยาภรณ์  
13 38318 ม.6/12  นายธราธร วงศ์เกาะสุวรรณ  
14 38323 ม.6/12  นายปฏิภัทร บัวคลี่  
15 38332 ม.6/12  นายภูผา เบียดนอก  
16 38338 ม.6/12  นายสุชาธีวินทร์ คำสมัย  
17 35433 ม.6/14  นายจิรภัทร จรูญฉาย  
18 35507 ม.6/14  นายธนภูมิ นินบดี  
19 35735 ม.6/14  นางสาวจิรารัตน์ เอ็นดู  
20 36038 ม.6/14  นางสาวสุธินี เถียนติธรรม  
21 35554 ม.6/16  นายปรานต์ เอี่ยมโพธิ์  
22 35944 ม.6/16  นางสาวภัทรสุดา สุทธิฮึก  
23 35432 ม.6/17  นายจิรพัส เรืองภักดี  
24 35821 ม.6/17  นางสาวทิพรดา แผลงภักดี  
25 38390 ม.6/19  นางสาวพรรณิภา แย้มเย็นเจริญ