ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT 6 ทัศนศิลป์ ครูผู้สอน : รพีภพ ใบเจริญ [ ห้องเรียน : 523]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35543 ม.6/2  นายนิติธร วงษ์เรณู  
2 35904 ม.6/6  นางสาวพรหมธร เกียรติประเสริฐ  
3 35968 ม.6/7  นางสาวรัญชิตา ชูเชิด  
4 38347 ม.6/8  นางสาวกุลิสรา ขยันกิจ  
5 35696 ม.6/9  นางสาวกนกนันท์ พรมเฮียง  
6 36055 ม.6/10  นางสาวหอมจันทร์ อารีรักษ์  
7 35623 ม.6/11  นายรักษิต จำปาลาด  
8 35415 ม.6/12  นายกิตติศักดิ์ หน้างาม  
9 35469 ม.6/12  นายณัชพล สุขเกิด  
10 35567 ม.6/12  นายพงศธร คงบุญ  
11 35587 ม.6/12  นายพุทธิพงศ์ พันธุ์ทวี  
12 35644 ม.6/12  นายวิชชากร รักเดช  
13 35663 ม.6/12  นายศุภพล ทองอินทร์  
14 35681 ม.6/12  นายสุวิจักขณ์ แก้วราช  
15 35869 ม.6/13  นางสาวเบญญาภา ร่มรื่น  
16 35516 ม.6/14  นายธนิน สาทิสรัตนโสภิต  
17 35569 ม.6/15  นายพชร โชติกาญจนวัฒน์  
18 35948 ม.6/15  นางสาวภาณุมาศ ศรีธรรม  
19 36013 ม.6/15  นางสาวศุทธินี ภารวัตร  
20 35414 ม.6/16  นายกิตติภูมิ หอประยูร  
21 35471 ม.6/16  นายณัฐกิจ คงเมือง  
22 35658 ม.6/16  นายศิรภพ ศิริภักดี  
23 36023 ม.6/16  นางสาวสิริกร กล้าหาญ  
24 35602 ม.6/17  นายภูธิติ ภูศรีฤทธิ์  
25 36007 ม.6/18  นางสาวศิรดา ดำรงค์วลี