ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส ครูผู้สอน : นภสร รักษาสัตย์ [ ห้องเรียน : 921]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 34958 ม.6/5  นางสาวณัฐชนันท์ สุตมาศ  
2 36008 ม.6/7  นางสาวศิระประภา สนิทเหลือ  
3 38307 ม.6/12  นายกรดนัย ใจอารีย์บำรุง  
4 34933 ม.6/15  นางสาวญาณีนาถ ราศีกุล  
5 35480 ม.6/15  นายณัฐวุฒิ เทียนอุบล  
6 35604 ม.6/15  นายภูบดินทร์ วงศ์เพียร  
7 35676 ม.6/15  นายสุพพัตชนินทร์ บุญอนันต์  
8 35709 ม.6/15  นางสาวกัญญาลักษณ์ สวัสดิ์ล้น  
9 35739 ม.6/15  นางสาวเจณิสตา รื่นรมย์  
10 35850 ม.6/15  นางสาวนภัสสร ธรรมฤทธิ์  
11 35895 ม.6/15  นางสาวปุณยนุช ผลเกิด  
12 35900 ม.6/15  นางสาวพรชนิตว์ กลิ่นอ้น  
13 35966 ม.6/15  นางสาวรัชกร เกษรศิริ  
14 35969 ม.6/15  นางสาวรุ่งรวี ศรีรักยิ้ม  
15 35979 ม.6/15  นางสาววรวลัญช์ เชื่อมจอหอ  
16 36014 ม.6/15  นางสาวสกาวรัตน์ นิยมการ  
17 36069 ม.6/15  นางสาวจินดาภัทร อินทร์เจริญ  
18 38367 ม.6/15  นางสาวดารารัตน์ วงศ์ซิ้ม  
19 35442 ม.6/17  นายเจษฎาภรณ์ ดวงกุณา  
20 35675 ม.6/17  นายสืบสกุล อารีรักษ์  
21 35751 ม.6/18  นางสาวชนม์มิภา ยิ้มสกุลกาญจน์  
22 35514 ม.6/19  นายธนากร ถนอมกุล  
23 35989 ม.6/19  นางสาววิภาวี ศรีเมฆ  
24 38317 ม.6/19  นายธนาพัฒน์ ศรีสุขโข  
25 38335 ม.6/19  นายศุภชัย สุวรรณโชติ  
26 38377 ม.6/19  นางสาวนิรชา มณีวรรณ  
27 38384 ม.6/19  นางสาวปารีณา จันทร์หอม