ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน : มงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา [ ห้องเรียน : 924]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35721 ม.6/1  นางสาวขจีรัตน์ สุคนธเกษร  
2 35877 ม.6/1  นางสาวปัณฑ์ชนิต รุจิพิรานันท์  
3 38324 ม.6/2  นายปัณณวัฒน์ พงศ์ศรีอัศวิน  
4 35777 ม.6/3  นางสาวญาณีนาถ ศรีรักษา  
5 35953 ม.6/3  นางสาวมนัญญา พุฒฤทธิ์  
6 34750 ม.6/5  นายภาณุ พัฒนาภรณ์  
7 35874 ม.6/5  นางสาวประภาพร ภู่สิงห์  
8 36050 ม.6/5  นางสาวสุวิชญา อำไพเทศ  
9 35559 ม.6/6  นายปัณณธร เอี่ยมสอาด  
10 35671 ม.6/6  นายสิรวิชญ์ แฉล้มล้ำ  
11 35782 ม.6/6  นางสาวฐิตาภัทร์ อุดมถาวรสิทธิ์  
12 35802 ม.6/6  นางสาวณัฐธิดา เนินไชย  
13 35860 ม.6/6  นางสาวนัสมา ทองเจือ  
14 35963 ม.6/6  นางสาวรวิวรรณ วะสมบัติ  
15 35964 ม.6/6  นางสาวรวิสรา ไชยรักษ์  
16 35971 ม.6/6  นางสาวไรวินทร์ กลิ่นหอม  
17 36063 ม.6/6  นางสาวอภิสรา ศิริล้น  
18 35677 ม.6/7  นายอุรุพงศ์ คีรีแลง  
19 35866 ม.6/7  นางสาวบุษกร บัวงาม  
20 35976 ม.6/7  นางสาววณิชยา มิตรสนิท  
21 36061 ม.6/7  นางสาวอภิชญา ทิพนาค  
22 38426 ม.6/7  นางสาวณัฐสินี ปุณณ์นิธิวงศ์  
23 34737 ม.6/8  นายพีรณัฐ จิระดารากุล  
24 35408 ม.6/8  นายกษิดินทร์ คุ่ยสมใจ  
25 35747 ม.6/8  นางสาวชญานิษฐ์ ขุนทอง  
26 38373 ม.6/8  นางสาวนภัส ที่รัก  
27 35806 ม.6/10  นางสาวณัฐวดี ครุปิติ  
28 35896 ม.6/10  นางสาวปุณยาพร ญาณปัญญา  
29 35898 ม.6/10  นางสาวผกาสินี จันทบูรณ์  
30 35907 ม.6/10  นางสาวพัชรมน ทวีคูณ  
31 35947 ม.6/10  นางสาวภัสสร ม่วงกรุง  
32 36057 ม.6/10  นางสาวอติกานต์ ศิริวงศ์ศาล  
33 35943 ม.6/11  นางสาวภัทรสุดา นรุตม์เพิ่มสิน  
34 38391 ม.6/11  นางสาวพรรษมน เกตุจรัล  
35 35496 ม.6/13  นายธนชาติ สุขสำราญ  
36 35706 ม.6/13  นางสาวกัญญาพัชร คณทา  
37 35509 ม.6/14  นายธนวัฒน์ คมขำ  
38 35890 ม.6/16  นางสาวปิยรมย์ ศรีประเสริฐ  
39 36020 ม.6/16  นางสาวสาธิตา ปามุทา  
40 38368 ม.6/19  นางสาวถาวรีย์ สำเภาทอง