ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : HSK 3-4 ครูผู้สอน : จันทา  จำปีกลาง [ ห้องเรียน : 933]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 38346 ม.6/11  นางสาวกุมภาวดี สิงห์ชัย  
2 38365 ม.6/11  นางสาวณิชากร รำพึงกิจ  
3 35652 ม.6/19  นายศรัณย์ กิตติวัฒนโชติ