ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : HSK 5-6 ครูผู้สอน : Mr.XieFei [ ห้องเรียน : 934]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35816 ม.6/3  นางสาวทรงพร พรมศรี  
2 35893 ม.6/13  นางสาวปุญณิศา เงื่อนตะคุ  
3 38403 ม.6/13  นางสาวรมิดา ภัคจิราธรรม  
4 35855 ม.6/19  นางสาวนัทธมน ณ เชียงใหม่  
5 38311 ม.6/19  นายจิรภัทร เศวตภัทราพงศ์  
6 38396 ม.6/19  นางสาวภรภัค เหมือนแก้ว