ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : คณิตศาสตร์1(วิชาสามัญ)และ PAT1 ครูผู้สอน : เสวตร  โคตรนารา [ ห้องเรียน : 543]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35732 ม.6/3  นางสาวจิตราพัชร เกิดมณี  
2 35743 ม.6/3  นางสาวชญานิศ กมลวรกุล  
3 35767 ม.6/3  นางสาวชุตาภา ประสมทรัพย์  
4 35787 ม.6/3  นางสาวณัฏฐธิดา จิรายุวานนท์  
5 35920 ม.6/3  นางสาวพิชญาภา สุนทวนิค  
6 36068 ม.6/3  นางสาวอโรชา จันทร์นคร  
7 35867 ม.6/4  นางสาวเบญจมาภรณ์ ปักชวนเชื้อ  
8 34722 ม.6/5  นายพฤทธิ์ วิริยานนท์  
9 35575 ม.6/5  นายพลพล เพ็ชรฉกรรจ์  
10 35660 ม.6/5  นายศุภณัฐ จันทน์ขาว  
11 35753 ม.6/5  นางสาวชนันธร ศรีคลหนู  
12 35834 ม.6/5  นางสาวธัญชนก เวทวงษ์  
13 36048 ม.6/5  นางสาวสุวณีย์ อยู่พิมาย  
14 35636 ม.6/6  นายวริศ อภิวัฒนานนท์  
15 35955 ม.6/6  นางสาวมัณฑนา เจริญมงคล  
16 35482 ม.6/7  นายณัฐวุฒิ สาทฟัก  
17 35518 ม.6/7  นายธัชนนท์ เรียวเรืองแสงกุล  
18 35519 ม.6/7  นายธัญชนก อกนิษฐาภิชาติ  
19 35717 ม.6/7  นางสาวกีรติกร พลับพลา  
20 35926 ม.6/7  นางสาวพิมพ์อร บรรเทาทุกข์  
21 35928 ม.6/7  นางสาวพิรญาณ์ วัฒนเวช  
22 35954 ม.6/7  นางสาวมนัสนันท์ หมวกซา  
23 35719 ม.6/8  นางสาวกุลิสรา บริสุทธิ์  
24 35862 ม.6/8  นางสาวบัณฑิตา พิมพ์สกุล  
25 35930 ม.6/8  นางสาวพิรุฬห์พร ศรีสวัสดิ์  
26 35992 ม.6/8  นางสาววิสสุตา ชูไกรไทย  
27 36015 ม.6/8  นางสาวสปัญญ์ ชาติสุวรรณ  
28 38349 ม.6/8  นางสาวจิรฐา พวงลำใย  
29 38381 ม.6/8  นางสาวปาจรีย์ สินแฉล้ม  
30 38382 ม.6/8  นางสาวปาณิตา อาจเอื้อ  
31 38416 ม.6/8  นางสาวอมรรัตน์ ตั้งทองจิตร  
32 35407 ม.6/9  นายกวินทร์ วิตนากร  
33 35494 ม.6/9  นายธนกฤต พงษ์เจริญชัย  
34 35615 ม.6/9  นายภูวนาถ จะสูงเนิน  
35 36074 ม.6/10  นางสาวอินทิพร ทองแท้  
36 35702 ม.6/11  นางสาวกฤตพร ใจตรง  
37 35712 ม.6/13  นางสาวกัณฐิกา ส่องแสง  
38 35653 ม.6/18  นายศรัณย์ สุรนันทจักร์  
39 35756 ม.6/18  นางสาวชนิตา พาแพง  
40 38410 ม.6/18  นางสาวศศิกานต์ ภูษณะภัทระ