ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT 7.4 ภาษาจีน ครูผู้สอน : ศรายุทธ  กวงแหวน [ ห้องเรียน : 922]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 36037 ม.6/10  นางสาวสุธินันท์ เถียนติธรรม  
2 35413 ม.6/13  นายกิตติพงษ์ จันทร์กุล  
3 35452 ม.6/13  นายชัยนันท์ ครุฑมีชัย  
4 35472 ม.6/13  นายณัฐดนัย ไพบูลย์ขจรกิจ  
5 35879 ม.6/13  นางสาวปัณฑิตา ศรีทอง  
6 35903 ม.6/13  นางสาวพรรณพรรษ โพธิ์ทอง  
7 38354 ม.6/13  นางสาวชนัญชิดา สว่างกัลป์  
8 38380 ม.6/13  นางสาวปัณฑารีย์ คำอินทร์  
9 38411 ม.6/13  นางสาวศุทธินี มงคลสวัสดิ์  
10 35404 ม.6/14  นายกฤษณพล ไชยพินิจ  
11 35552 ม.6/14  นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์  
12 35666 ม.6/14  นายสหรัฐ เล็กบุญแถม  
13 35707 ม.6/14  นางสาวกัญญาภัค พุ่มพวง  
14 35731 ม.6/14  นางสาวจิดาภา ห้องปานทอง  
15 35736 ม.6/14  นางสาวจุฑามาศ แซ่หลี  
16 35765 ม.6/14  นางสาวชัญญานุช เยาวกูล  
17 35833 ม.6/14  นางสาวธัญชนก ฐานิตย์สรกุล  
18 35848 ม.6/14  นางสาวนภัสกร เมืองศิริ  
19 35908 ม.6/14  นางสาวพัชรมัย วงค์หล่อ  
20 35929 ม.6/14  นางสาวพิริยา ยาวิเศษ  
21 36010 ม.6/14  นางสาวศิริลักษณ์ ผึ่งแผ่  
22 36017 ม.6/14  นางสาวสรัลรดา พันธุ์แตง  
23 36030 ม.6/14  นางสาวสุกฤตา ผัดขัน  
24 36031 ม.6/14  นางสาวสุจารี พันธุ์เพียร  
25 38376 ม.6/14  นางสาวนริญญา มังคะลัง  
26 38387 ม.6/14  นางสาวปูริดา กลางชัย