ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT 7.7 ภาษาเกาหลี ครูผู้สอน : ฐิติพร  พูลเพิ่ม [ ห้องเรียน : 935]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 36006 ม.6/5  นางสาวศาลิดา เลิศวังพง  
2 35570 ม.6/17  นายพชร พรหมโชติ  
3 35742 ม.6/17  นางสาวชญาณี มาลัยทอง  
4 35841 ม.6/17  นางสาวธัญวรัตม์ ทองอุ่น  
5 35843 ม.6/17  นางสาวธัญวลัย ทองอุ่น  
6 35871 ม.6/17  นางสาวปนัสยา วิริยาจาร  
7 35912 ม.6/17  นางสาวพัณณิตา วรวงษ์  
8 35987 ม.6/17  นางสาววิชญาพร แก้วปริมประ  
9 35990 ม.6/17  นางสาววิมลพรรณ เลิศวิบูลย์อนันต์  
10 38344 ม.6/17  นางสาวกันต์สินี หุ่นสวัสดิ์  
11 38348 ม.6/17  นางสาวจิตรลดา อ่อนอินทร์  
12 38360 ม.6/17  นางสาวณัชชา จันทร์มณี  
13 38378 ม.6/17  นางสาวบัวชมพู เหมะธุลิน  
14 38395 ม.6/17  นางสาวพิมพิศา คำภาจิตร์  
15 38397 ม.6/17  นางสาวภัณฑิรา มณีนิล  
16 38402 ม.6/17  นางสาวมาติกา ฟาลฉลันเกอร์  
17 38415 ม.6/17  นางสาวอนันตญา สุวรรณสารกุล