ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ครูผู้สอน : ชนิดา  พิลาวัลย์ [ ห้องเรียน : 936]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 38404 ม.6/8  นางสาวลลิตา รินทรานุรักษ์  
2 35542 ม.6/16  นายนิติธร แก้วเกษ  
3 35612 ม.6/16  นายภูรินทร์ โกสุโพธิ์  
4 35673 ม.6/16  นายสุชาครีส์ สุขสวรรค์  
5 35683 ม.6/16  นายเหมวัตร แสวงผล  
6 35727 ม.6/16  นางสาวจารุวรรณ ปานนาค  
7 35738 ม.6/16  นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขสอาด  
8 35757 ม.6/16  นางสาวชนินาถ ขำเจริญ  
9 35778 ม.6/16  นางสาวญานิศา สุวรรณวงศ์  
10 35842 ม.6/16  นางสาวธัญวลัย เกื้อสกุล  
11 35851 ม.6/16  นางสาวนภัสสร วรสวัสดิ์  
12 35859 ม.6/16  นางสาวนันทิศา บัวดี  
13 35892 ม.6/16  นางสาวปุญชญา จันทราทิพย์  
14 35932 ม.6/16  นางสาวพีรดา กาฬภักดี  
15 35950 ม.6/16  นางสาวภาวินี ศรีบุรินทร์  
16 35996 ม.6/16  นางสาวศรัญญา คงมั่น  
17 35999 ม.6/16  นางสาวศรุดา เกตุแก้ว  
18 36000 ม.6/16  นางสาวศศธร คำมีสว่าง  
19 36025 ม.6/16  นางสาวศุภรัศมิ์ ทรัพย์รุ่งอมร  
20 36052 ม.6/16  นางสาวหทัยชนก สิมทิพลา  
21 36065 ม.6/16  นางสาวอรปรียา ถึงเสียบญวน  
22 38334 ม.6/16  นายศิวกร ประนอม  
23 38345 ม.6/16  นางสาวกัลย์ธีรา ไชยณรงค์  
24 38383 ม.6/16  นางสาวปารมี อริพ่าย  
25 38398 ม.6/16  นางสาวภัทรกานต์ สุขโสภา  
26 38408 ม.6/16  นางสาววรินทร์พรรณ อยู่ยืนยง  
27 35905 ม.6/19  นางสาวพลอยปภัส ยิ่งภัทรสวัสดิ์  
28 38350 ม.6/19  นางสาวจิรัชญา วงศ์เพียร  
29 38351 ม.6/19  นางสาวจุฑาทิพย์ อนุรุตติกุล  
30 38372 ม.6/19  นางสาวนพรัตน์ ศุภจิตกุลชัย  
31 38417 ม.6/19  นางสาวอมรวดี โสดาดง