ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน : สุรพงษ์  คชรินทร์ [ ห้องเรียน : 544]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35531 ม.6/1  นายนภทีป์ พึ่งพรหม  
2 35548 ม.6/1  นายบุริศร์ อภิชาติไพศาลสิน  
3 35686 ม.6/1  นายอธิชา สุวรรณนิล  
4 35724 ม.6/1  นางสาวเขมิสรา เสน่ห์  
5 35733 ม.6/1  นางสาวจิรัชญา เกษตรรัตนชัย  
6 35786 ม.6/1  นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณพยัคฆ์  
7 35835 ม.6/1  นางสาวธัญชนก อาชาพิทักษ์กุล  
8 35861 ม.6/1  นางสาวนาราภัทร เจริญชอบ  
9 35993 ม.6/1  นางสาววิสสุตา เมืองชล  
10 38343 ม.6/1  นางสาวกันต์กนิษฐ์ คนทา  
11 38358 ม.6/1  นางสาวชาลิสา วรรณอำไพ  
12 38392 ม.6/1  นางสาวพรวลัย เต็มเมธาวิทยาเลิศ  
13 36044 ม.6/2  นางสาวสุพิชฌาย์ วรรณเชฐอิสรา  
14 35812 ม.6/3  นางสาวณิชาภัทร เชี่ยวชาญ  
15 35466 ม.6/4  นายณภัทร สกุลปัญญาก้อง  
16 36049 ม.6/5  นางสาวสุวรรณีย์ สุภาพ  
17 36051 ม.6/5  นางสาวโสภารัตน์ บุญขาว  
18 36053 ม.6/5  นางสาวหทัยภัทร พูนขวัญ  
19 35769 ม.6/6  นางสาวชุติมณฑน์ เจริญ  
20 35829 ม.6/6  นางสาวธนารีย์ อัศวกุลกำเนิด  
21 35958 ม.6/6  นางสาวเมธาพร โชคเกื้อกูล  
22 35965 ม.6/6  นางสาวรสิกา เล็กวิจิตร  
23 35665 ม.6/7  นายศุภวิชญ์ โสภา  
24 35479 ม.6/8  นายณัฐภัทร สุมาลุย์  
25 35455 ม.6/9  นายชานน ศรีทอง  
26 35625 ม.6/9  นายรัชตะ ไชยเชษฐ  
27 35768 ม.6/9  นางสาวชุติกาญจน์ อ่วมอำพันธ์  
28 35461 ม.6/10  นายณฐนนท์ เล็กศิริรัมย์  
29 35498 ม.6/10  นายธนดล เคหดิษฐ์  
30 35503 ม.6/10  นายธนพงศ์ วงษ์ไทยผดุง  
31 35645 ม.6/10  นายวิชญะ ยมพกาล  
32 35650 ม.6/10  นายวีรภัทร จันทร์ดา  
33 35729 ม.6/10  นางสาวจิดาภา ขัดทะจันทร์  
34 35789 ม.6/10  นางสาวณัฐกมล นครพัฒน์  
35 35796 ม.6/10  นางสาวณัฐณิชา นาเทเวช  
36 35797 ม.6/10  นางสาวณัฐณิชา บัญชีเจริญ  
37 35878 ม.6/10  นางสาวปัณฑิตา ปิติเหมินทร์  
38 36060 ม.6/10  นางสาวอนัญญา อรชุนกะ  
39 35921 ม.6/18  นางสาวพิชาภัส วัชรภคพิพัฒน์  
40 35923 ม.6/18  นางสาวพิชามญชุ์ อภิทรัพย์ดำรง