ใบรายชื่อการลงทะเบียน Advacne M6 (PART2)
วิชา : คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน : ปัทม์  สินพานิชโรจนพงษ์,ครูสุภัทรา พานิชนาวา [ ห้องเรียน : 545]
ลำดับ เลขประจำตัว ห้อง ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 35596 ม.6/1  นายภาณุมาศ ลิบลับ  
2 35524 ม.6/2  นายธีรัตม์ เหลืองณะลาภีร์  
3 35641 ม.6/2  นายวัจน์กร สุขปั้น  
4 35774 ม.6/2  นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ  
5 35847 ม.6/2  นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์  
6 35970 ม.6/2  นางสาวรุจรวี มีลา  
7 35067 ม.6/3  นางสาวปัณฑา ภิญโญพรสวัสดิ์  
8 35484 ม.6/3  นายดิฐพงศ์ วงศ์พิมพ์รัศมี  
9 35563 ม.6/3  นายปิยศิริ สุขมหา  
10 35571 ม.6/3  นายพชรพล เณรพลาย  
11 35846 ม.6/3  นางสาวนภสร พิวขุนทด  
12 35933 ม.6/3  นางสาวพีรยา จิตกลาง  
13 36005 ม.6/3  นางสาวศาตพร แสนกันดี  
14 35429 ม.6/4  นายจิตริน อุทัยรัศมี  
15 35572 ม.6/4  นายพชรพล พวงสุวรรณ  
16 35573 ม.6/4  นายพรพิพัฒน์ ลีลัคนาวีระ  
17 35692 ม.6/4  นายอาชวิน ไวว่อง  
18 35810 ม.6/4  นางสาวณิชากานต์ ปานกลาง  
19 35589 ม.6/5  นายภควัต มีจุ้ย  
20 35597 ม.6/5  นายภานุพันธุ์ สุวรรณมาโจ  
21 35748 ม.6/5  นางสาวชญานิษฐ์ วีระไวทยะ  
22 36011 ม.6/6  นางสาวศิริลักษณ์ เสนาะล้ำ  
23 38333 ม.6/7  นายรัตนชาติ กองคำ  
24 38369 ม.6/8  นางสาวธนารัตน์ ครุฑมณี  
25 38322 ม.6/9  นายนิธิศ เอื้ออำนวยพรโชค  
26 35537 ม.6/10  นายนัฐพงศ์ โพธิ์สินสิริพร  
27 35627 ม.6/10  นายรัชพล สินเชี่ยวชาญ  
28 35730 ม.6/10  นางสาวจิดาภา เดี่ยวพานิช  
29 36004 ม.6/10  นางสาวศศิมา ร่มรื่น  
30 36033 ม.6/10  นางสาวสุชานุช ทองระอา  
31 35448 ม.6/11  นายชยากร บัวผุด  
32 35723 ม.6/11  นางสาวขวัญชนก มนยฤทธิ์  
33 35825 ม.6/11  นางสาวธนัชพร เอกอุดม  
34 35837 ม.6/11  นางสาวธัญพร ทองเหลือง  
35 35838 ม.6/11  นางสาวธัญพิชชา พัดทอง  
36 35858 ม.6/11  นางสาวนันทิยา นามโล  
37 35880 ม.6/11  นางสาวปัณฑิตา ศรีภา  
38 38393 ม.6/11  นางสาวพลอยพรรณ เอมเอาธาน  
39 35637 ม.6/15  นายสิริภาส ย่าพรหม  
40 35639 ม.6/18  นายวศิน บุญช่วยเหลือ