Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
657,131
ทำเนียบบุคลากร
 
บุคลากรทางการศึกษา
นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางรชยา แพงศรี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายปิยบุตร เอมโอฐ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนราศิริ หมื่นจำนงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกุมารี แย้มศรี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วป
นางกาญจนา ฉายาลักษณ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางฤทัย ชูประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332