Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
902,555

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


รูปคบเพลิง

  ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียน ระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) โรงเรียนระยองวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์นั่นเอง โดยมี นายกนก จันขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกส่วน โรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง

โรงเรียน ระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับในระดับ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา จากการที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงดังกล่าว

   ปัจจุบัน โรงเรียนระยองวิทยาคม มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ บริเวณทั่วไปได้รับการตกแต่งสวยงามร่มรื่น มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง โรงยิม 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 2 หลัง อาคารกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 1 หลัง บ้านพักครูเดี่ยว 11 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 1 หลัง ส้วมนักเรียน 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง นอกจากนี้บริเวณโรงเรียน ยังประกอบด้วย สวนพุทธศาสน์ สวนวรรณคดี สวนกาญจนาภิเษก ศูนย์สุขภาพ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ศาลาไทย อาคารประชาสัมพันธ์ หอพระพุทธรูป ศาลา 100 ปีระยองวิทย์ และปัจจุบันเรามีอาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมโรงอาหารใหม่ ซึ่งเปิดใช้แล้วในปีการศึกษา 2552 เรียกว่าอาคาร 109 ปีระยองวิทย์

คติพจน์ประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ....... ไม่มี"
No light is brighter than wisdom.

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
เหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปีการศึกษา 2561

   

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เก่ง ดี มีวินัย

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ด้วยทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบสาระสนเทศสำหรับกาบริหารโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
5. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
7. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Goal)

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีหลักสูตรพิเศษ และรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมใช้งาน

4. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
5. ผู้บริหารสร้างเครื่อข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
7. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน
9. ครูใช้ผลการวิจัย สื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
12. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้
14. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษา เรียนรู้และผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
15. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในการบริการสังคมและการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้อง สิ่งแวดล้อม
16. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ
17. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
18. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
19. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสน

ต้นกระถินณรงค์

   
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332